1. مصادر
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Last updated 2019-10-22 20:02:00

السوق

زوج شراء بيع حجم ال24 ساعه حجم ال24 ساعه USD
AGI/BTC 0.0000022 0.0000029 6,267 AGI $138
AGI/ETH 0.000110 0.000236 158.64 AGI $3
AGI/USD 0.022 0.025 630.00 AGI $14
AID/BTC 0.0000013 0.0000020 5,847 AID $31
AID/ETH 0.0000630 0.000134 10,385 AID $55
AID/USD 0.010 0.018 326.00 AID $2
AMP/BTC 0.0000470 0.0000500 15.97 AMP -
AMP/USD 0.41 0.41 3,409 AMP $20
AMP/UST 0.41 0.41 4,901 AMP $29
ANT/BTC 0.0000759 0.000138 12.67 ANT $9
ANT/ETH 0.00390 0.00594 35.79 ANT $27
ANT/USD 0.62 1.14 4.00 ANT $3
AST/ETH 0.0000273 0.000242 414.61 AST $11
AST/USD 0.016 0.050 84.00 AST $2
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 9,600 ATM $2
ATM/ETH 0.0000010 0.0000037 188,092 ATM $42
ATM/USD 0.000241 0.000449 228,425 ATM $51
AUC/BTC 0.0000004 0.0000018 19,849 AUC $68
AUC/ETH 0.0000018 0.0000260 1,227 AUC $4
AUC/USD 0.00338 0.00604 135.32 AUC -
AVT/BTC 0.0000108 0.0000206 50.00 AVT $5
AVT/ETH 0.000620 0.000890 500.00 AVT $52
AVT/USD 0.11 0.13 290.91 AVT $30
BAT/BTC 0.0000295 0.0000297 27,997 BAT $6.322
BAT/ETH 0.00139 0.00141 1,996 BAT $451
BAT/USD 0.24 0.24 43,923 BAT $9.919
BBN/ETH 0.0000014 0.0000049 13,868 BBN $3
BBN/USD 0.000211 0.000423 38,928 BBN $8
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $11.090.366
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $535.326
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $46.859.736
BCHSV/BTC 0.013 0.013 2,221 BCHSV $236.465
BCHSV/USD 107.31 107.68 20,548 BCHSV $2.187.355
BCI/BTC 0.0000042 0.0000079 177.00 BCI $6
BCI/USD 0.038 0.045 950.49 BCI $32
BFT/BTC 0.0000017 0.0000023 14,254 BFT $216
BFT/ETH 0.0000770 0.000103 5,442 BFT $83
BFT/USD 0.014 0.016 9,829 BFT $149
BNT/BTC 0.0000385 0.0000426 132.89 BNT $44
BNT/ETH 0.00181 0.00205 10.08 BNT $3
BNT/USD 0.27 0.60 132.63 BNT $44
BTC/EUR 7,338 7,338 306.92 BTC $2.515.936
BTC/GBP 6,336 6,336 17.42 BTC $142.775
BTC/JPY 886,260 886,280 28.26 BTC $231.673
BTC/USD 8,171 8,171 2,823 BTC $23.141.569
BTC/UST 8,130 8,132 67.37 BTC $552.255
BTG/BTC 0.000916 0.000923 1,104 BTG $8.325
BTG/USD 7.50 7.51 3,002 BTG $22.642
CBT/BTC 0.0000044 0.0000075 5,780 CBT $220
CBT/ETH 0.000202 0.000398 657.49 CBT $25
CBT/USD 0.040 0.075 6,013 CBT $229
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 24,458 CLO $20
CLO/USD 0.000750 0.001000 9,159 CLO $8
CND/BTC 0.0000008 0.0000013 30,559 CND $250
CND/ETH 0.0000456 0.0000690 15,873 CND $130
CND/USD 0.00700 0.029 276.00 CND $2
CNN/ETH 0.0000003 0.0000006 40,832 CNN $2
CNN/USD 0.0000711 0.0000898 13,607,768 CNN $821
CTX/BTC 0.0000019 0.0000202 300.00 CTX $7
CTX/ETH 0.000235 0.000663 111.60 CTX $3
CTX/USD 0.040 0.13 40.00 CTX $1
DAI/BTC 0.000121 0.000126 4,692 DAI $4.711
DAI/ETH 0.00576 0.00592 34,536 DAI $34.678
DAI/USD 1.01 1.01 56,674 DAI $56.906
DASH/BTC 0.00829 0.00830 519.09 DASH $35.216
DASH/USD 67.80 67.85 1,000 DASH $67.836
DAT/BTC 0.0000015 0.0000016 465,874 DAT $5.856
DAT/ETH 0.0000707 0.0000750 488,129 DAT $6.136
DAT/USD 0.012 0.013 270,517 DAT $3.401
DGB/BTC 0.0000009 0.0000009 72,754 DGB $523
DGB/USD 0.00710 0.00880 55,163 DGB $397
DGX/ETH 0.26 0.27 17.17 DGX $786
DGX/USD 45.92 45.92 68.74 DGX $3.146
DTA/BTC 0.0000000 0.0000001 8,400 DTA $3
DTA/ETH 0.0000006 0.0000054 32,162 DTA $10
DTA/USD 0.000303 0.000455 17,000 DTA $6
DTH/BTC 0.0000002 0.0000005 1,275 DTH $3
DTH/ETH 0.0000113 0.0000183 3,688 DTH $8
DTH/USD 0.00213 0.00250 35,603 DTH $74
EDO/BTC 0.0000347 0.0000352 1,631 EDO $464
EDO/ETH 0.00154 0.00177 233.61 EDO $66
EDO/USD 0.28 0.29 46,583 EDO $13.260
ELF/BTC 0.0000096 0.0000125 579.55 ELF $45
ELF/ETH 0.000370 0.000492 90.86 ELF $7
ELF/USD 0.063 0.11 1,500 ELF $116
ENJ/ETH 0.000321 0.000360 87.46 ENJ $5
ENJ/USD 0.053 0.064 11,759 ENJ $706
EOS/BTC 0.000364 0.000364 198,096 EOS $589.259
EOS/ETH 0.017 0.017 10,874 EOS $32.347
EOS/EUR 2.67 2.67 55,110 EOS $163.931
EOS/GBP 2.31 2.31 8,555 EOS $25.449
EOS/JPY 322.50 322.52 14,246 EOS $42.378
EOS/USD 2.97 2.97 619,100 EOS $1.841.584
EOS/UST 2.96 2.96 7,326 EOS $21.793
ETC/BTC 0.000556 0.000558 5,028 ETC $22.863
ETC/USD 4.55 4.55 36,749 ETC $167.109
ETH/BTC 0.021 0.021 4,759 ETH $820.207
ETH/EUR 154.85 154.86 4,026 ETH $693.759
ETH/GBP 133.71 133.75 21.00 ETH $3.618
ETH/JPY 18,701 18,703 278.20 ETH $47.945
ETH/USD 172.44 172.45 34,186 ETH $5.891.645
ETH/UST 171.66 171.80 548.34 ETH $94.501
ETP/BTC 0.0000389 0.0000393 75,351 ETP $24.058
ETP/ETH 0.00185 0.00186 47,568 ETP $15.188
ETP/USD 0.32 0.32 951,841 ETP $303.908
FSN/BTC 0.0000316 0.000103 12.20 FSN $3
FSN/ETH 0.00140 0.00236 413.37 FSN $102
FSN/USD 0.27 0.88 90.60 FSN $22
FUN/BTC 0.0000004 0.0000004 176,577 FUN $598
FUN/ETH 0.0000195 0.0000198 823,426 FUN $2.787
FUN/USD 0.00342 0.00343 613,965 FUN $2.078
GEN/ETH 0.000321 0.000337 3,169 GEN $175
GEN/USD 0.055 0.058 172.34 GEN $10
GNO/ETH 0.021 0.099 0.20 GNO $3
GNO/USD 7.00 15.86 0.20 GNO $3
GNT/BTC 0.0000053 0.0000056 11,584 GNT $523
GNT/ETH 0.000258 0.000360 873.64 GNT $39
GNT/USD 0.046 0.046 6,049 GNT $273
GOT/ETH 0.00110 0.00478 12.00 GOT $3
GOT/EUR 0.23 0.26 24.00 GOT $6
GOT/USD 0.26 0.29 12.00 GOT $3
HOT_2/BTC 0.0000003 0.0000009 3,999 HOT_2 $11
HOT_2/ETH 0.0000190 0.0000400 4,894 HOT_2 $14
HOT_2/USD 0.00233 0.00500 1,762 HOT_2 $5
INT/ETH 0.000101 0.000173 2,101 INT $38
INT/USD 0.017 0.029 200.00 INT $4
KNC/BTC 0.0000209 0.0000213 25.09 KNC $4
KNC/ETH 0.000996 0.00121 185.72 KNC $32
KNC/USD 0.17 0.19 18.00 KNC $3
LEO/BTC 0.000119 0.000121 37,020 LEO $31.348
LEO/EOS 0.33 0.33 0.10 LEO -
LEO/ETH 0.00547 0.00573 197,599 LEO $167.325
LEO/USD 0.98 0.98 326,274 LEO $276.285
LEO/UST 0.97 0.98 33,250 LEO $28.156
LRC/BTC 0.0000036 0.0000037 1,417 LRC $42
LRC/ETH 0.000173 0.000382 100.00 LRC $3
LRC/USD 0.023 0.040 96.00 LRC $3
LTC/BTC 0.00664 0.00666 1,082 LTC $58.764
LTC/USD 54.29 54.33 9,267 LTC $503.439
LTC/UST 53.99 54.21 83.03 LTC $4.511
LYM/BTC 0.0000004 0.0000011 575.00 LYM $2
LYM/ETH 0.0000239 0.0000287 1,407 LYM $5
LYM/USD 0.00383 0.00897 1,404 LYM $5
MAN/ETH 0.000169 0.000526 191.33 MAN $11
MAN/USD 0.051 0.085 44.00 MAN $3
MGO/ETH 0.0000020 0.000313 230.00 MGO $3
MGO/USD 0.015 0.015 68,862 MGO $1.010
MIOTA/BTC 0.0000331 0.0000331 138,336 MIOTA $37.357
MIOTA/ETH 0.00157 0.00157 20,519 MIOTA $5.541
MIOTA/EUR 0.24 0.24 77,215 MIOTA $20.852
MIOTA/GBP 0.21 0.21 8,816 MIOTA $2.381
MIOTA/JPY 29.34 29.37 4,025 MIOTA $1.087
MIOTA/USD 0.27 0.27 1,233,366 MIOTA $333.064
MKR/BTC 0.060 0.061 1.89 MKR $923
MKR/DAI 306.69 757.99 0.13 MKR $64
MKR/ETH 2.81 2.87 32.61 MKR $15.941
MKR/USD 491.66 496.93 2.37 MKR $1.159
MLN/ETH 0.017 0.038 1.83 MLN $7
MLN/USD 3.00 4.30 0.80 MLN $3
MTN/BTC 0.0000002 0.0000012 710.00 MTN $2
MTN/ETH 0.0000051 0.0000697 6,028 MTN $13
MTN/USD 0.00423 0.00550 4,173 MTN $9
NEC/BTC 0.0000013 0.0000253 118.60 NEC $8
NEC/ETH 0.000413 0.000556 54,097 NEC $3.869
NEC/USD 0.089 0.099 52,730 NEC $3.771
NEO/BTC 0.000898 0.000900 5,108 NEO $37.642
NEO/ETH 0.043 0.043 473.90 NEO $3.492
NEO/EUR 6.60 6.61 1,512 NEO $11.141
NEO/GBP 5.70 5.70 416.40 NEO $3.069
NEO/JPY 797.85 797.87 18.18 NEO $134
NEO/USD 7.36 7.36 30,172 NEO $222.354
NIO/ETH 0.0000027 0.0000169 10,074 NIO $79
NIO/USD 0.00200 0.00368 1,114 NIO $9
ODE/BTC 0.0000158 0.0000174 114.16 ODE $15
ODE/ETH 0.000756 0.00122 815.43 ODE $109
ODE/USD 0.13 0.13 14,680 ODE $1.963
OMG/BTC 0.0000970 0.0000974 53,807 OMG $42.718
OMG/DAI 0.43 1.64 5.79 OMG $5
OMG/ETH 0.00458 0.00466 2,157 OMG $1.712
OMG/USD 0.79 0.79 136,095 OMG $108.047
ORS/BTC 0.0000020 0.0000032 396.58 ORS $6
ORS/ETH 0.000100 0.000225 4,000 ORS $60
ORS/USD 0.024 0.029 2,162 ORS $32
PAI_2/BTC 0.0000010 0.0000066 243.85 PAI_2 $3
PAI_2/USD 0.013 0.039 274.00 PAI_2 $3
PAX/USD 0.99 1.01 101.42 PAX $101
PAX/UST 1.00 1.00 32.32 PAX $32
POA/BTC 0.0000019 0.0000037 228.00 POA $4
POA/ETH 0.0000603 0.000120 1,332 POA $25
POA/USD 0.015 0.028 222.00 POA $4
QTUM/BTC 0.000207 0.000208 247.46 QTUM $413
QTUM/ETH 0.00973 0.00991 4.79 QTUM $8
QTUM/USD 1.69 1.70 1,082 QTUM $1.806
RBT/BTC 1.00 1.00 1.98 RBT $16.234
RBT/USD 8,201 10,000 0.24 RBT $1.941
RCN/BTC 0.0000058 0.0000072 41,570 RCN $2.005
RCN/ETH 0.000247 0.000355 3,746 RCN $181
RCN/USD 0.034 0.055 16,796 RCN $810
RDN/BTC 0.0000185 0.0000320 39.15 RDN $6
RDN/ETH 0.000601 0.00294 379.69 RDN $59
RDN/USD 0.15 0.28 18.00 RDN $3
REP/BTC 0.000972 0.000990 24.13 REP $191
REP/ETH 0.046 0.051 18.52 REP $146
REP/USD 8.07 8.13 1.34 REP $11
REQ/BTC 0.0000010 0.0000025 357.04 REQ $5
REQ/ETH 0.0000601 0.000217 449.00 REQ $6
REQ/USD 0.00931 0.017 270.00 REQ $3
RLC/BTC 0.0000411 0.0000428 1,442 RLC $488
RLC/ETH 0.00193 0.00240 388.75 RLC $132
RLC/USD 0.29 0.44 12.00 RLC $4
SAN/BTC 0.0000343 0.0000397 44.30 SAN $12
SAN/ETH 0.00153 0.00196 479.97 SAN $135
SAN/USD 0.28 0.30 3,238 SAN $908
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 10,778 SCR $86
SCR/USD 0.00175 0.00215 341,185 SCR $2.723
SEN/BTC 0.0000000 0.0000001 16,037 SEN $8
SEN/ETH 0.0000034 0.0000051 1,149,912 SEN $575
SEN/USD 0.000610 0.000900 11,265 SEN $6
SNT/BTC 0.0000015 0.0000015 256.75 SNT $3
SNT/ETH 0.0000703 0.000100 700.00 SNT $9
SNT/USD 0.012 0.012 17,264 SNT $213
SPK/BTC 0.0000008 0.0000010 9,874 SPK $63
SPK/ETH 0.0000373 0.0000472 300,000 SPK $1.928
SPK/USD 0.00615 0.00899 4,298 SPK $28
SWM/ETH 0.000260 0.000351 206.82 SWM $11
SWM/USD 0.044 0.16 30.00 SWM $2
TKN/ETH 0.00194 0.00226 9,225 TKN $3.094
TKN/USD 0.33 0.39 1,655 TKN $555
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 5,628,419 TNB $14.763
TNB/ETH 0.0000147 0.0000161 120,005 TNB $315
TNB/USD 0.00270 0.00272 380,355 TNB $998
TRI/ETH 0.0000089 0.0000600 2,554 TRI $4
TRI/USD 0.00230 0.00470 834.00 TRI $1
TRX/BTC 0.0000019 0.0000019 398,964 TRX $6.148
TRX/ETH 0.0000889 0.0000897 19,408 TRX $299
TRX/EUR 0.014 0.014 12,967 TRX $200
TRX/GBP 0.012 0.012 15,903 TRX $245
TRX/JPY 1.67 1.67 8,435 TRX $130
TRX/USD 0.015 0.015 946,044 TRX $14.578
UFR/ETH 0.000113 0.000165 435.61 UFR $9
UFR/USD 0.020 0.023 114.00 UFR $2
UST/USD 1.00 1.00 1,957,710 UST $1.964.953
UTK/BTC 0.0000027 0.0000027 96,762 UTK $2.137
UTK/ETH 0.000128 0.000130 519,140 UTK $11.467
UTK/USD 0.015 0.026 156.00 UTK $3
VEE/BTC 0.0000002 0.0000002 3,044 VEE $5
VEE/ETH 0.0000104 0.0000105 12,960 VEE $23
VEE/USD 0.00178 0.00180 1,682 VEE $3
VET/BTC 0.0000004 0.0000004 313,760 VET $1.036
VET/ETH 0.0000191 0.0000195 16,641 VET $55
VET/USD 0.00334 0.00351 358,189 VET $1.183
WAX/BTC 0.0000032 0.0000049 3,175 WAX $86
WAX/ETH 0.000152 0.000224 748.67 WAX $20
WAX/USD 0.030 0.037 1,868 WAX $51
WPR/BTC 0.0000007 0.0000018 17,194 WPR $147
WPR/ETH 0.0000247 0.0000590 3,052 WPR $26
WPR/USD 0.00539 0.01000 474.00 WPR $4
WTC/ETH 0.00220 0.00499 6.87 WTC $5
WTC/USD 0.61 0.77 4.00 WTC $3
XLM/BTC 0.0000079 0.0000079 4,171 XLM $254
XLM/ETH 0.000318 0.000376 76.94 XLM $5
XLM/EUR 0.058 0.058 9,686 XLM $591
XLM/GBP 0.050 0.050 1,957 XLM $119
XLM/JPY 6.99 7.01 1,231 XLM $75
XLM/USD 0.064 0.065 570,774 XLM $34.799
XMR/BTC 0.00707 0.00709 2,914 XMR $168.969
XMR/USD 57.76 57.91 5,718 XMR $331.556
XRA/ETH 0.0000400 0.0000475 370.00 XRA $3
XRA/USD 0.00761 0.00945 366.00 XRA $3
XRP/BTC 0.0000362 0.0000362 2,160,501 XRP $638.973
XRP/USD 0.30 0.30 12,525,661 XRP $3.704.492
XTZ/BTC 0.000101 0.000102 46,096 XTZ $39.446
XTZ/USD 0.83 0.84 30,534 XTZ $26.129
XVG/BTC 0.0000004 0.0000005 1,952 XVG $7
XVG/ETH 0.0000183 0.0000249 46,596 XVG $157
XVG/EUR 0.00288 0.00341 5,010 XVG $17
XVG/GBP 0.00248 0.00295 9,990 XVG $34
XVG/JPY 0.35 0.41 10,437 XVG $35
XVG/USD 0.00320 0.00380 27,149 XVG $92
ZEC/BTC 0.00446 0.00447 514.50 ZEC $18.595
ZEC/USD 36.44 36.49 2,353 ZEC $85.036
ZIL/BTC 0.0000010 0.0000015 3,942 ZIL $21
ZIL/ETH 0.0000354 0.0000929 437.00 ZIL $2
ZIL/USD 0.00890 0.011 48,048 ZIL $254
ZRX/BTC 0.0000386 0.0000388 9,400 ZRX $2.936
ZRX/DAI 0.011 0.35 1,888 ZRX $590
ZRX/ETH 0.00183 0.00184 2,344 ZRX $732
ZRX/USD 0.32 0.32 457,977 ZRX $143.028
1176 عملة معماة 156 العملات 54 مصادر 8329 السوق


لتحديد الموقع الجغرافي من قبل geoPlugin

المصادر:   Wallet   التعدين بيتكوين   البيتكوين الحرة