1. مصادر
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Last updated 2020-07-12 23:02:00

السوق

زوج شراء بيع حجم ال24 ساعه حجم ال24 ساعه USD
AGI/BTC 0.0000019 0.0000036 129,600 AGI $2.527
AGI/ETH 0.0000719 0.000105 470.00 AGI $9
AGI/USD 0.019 0.020 9,855 AGI $192
AID/BTC 0.0000006 0.0000012 17,329 AID $128
AID/ETH 0.0000342 0.0000750 626.00 AID $5
AID/USD 0.00750 0.00779 11,349 AID $84
AMP/BTC 0.000331 0.000423 61,391 AMP $227.708
AMP/USD 3.42 3.60 97,449 AMP $361.455
AMP/UST 3.53 3.80 268,995 AMP $997.749
ANT/BTC 0.000149 0.000150 261,189 ANT $362.086
ANT/ETH 0.00579 0.00581 21,817 ANT $30.245
ANT/USD 1.39 1.40 46,241 ANT $64.104
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $218
AST/USD 0.057 0.14 500.00 AST $33
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $16
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $4
ATM/USD 0.000155 0.000195 805,760 ATM $125
AUC/BTC 0.0000005 0.0000007 20,416 AUC $1.869
AUC/ETH 0.0000152 0.0000350 6,200 AUC $568
AUC/USD 0.10 0.17 15,294 AUC $1.400
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $7
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $213
AVT/USD 0.16 0.17 99.90 AVT $16
BAT/BTC 0.0000277 0.0000278 84,068 BAT $21.514
BAT/ETH 0.00107 0.00108 4,041 BAT $1.034
BAT/USD 0.26 0.26 7,222 BAT $1.848
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $11.418.729
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $551.176
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $48.247.157
BCHSV/BTC 0.020 0.020 500.07 BCHSV $92.259
BCHSV/USD 185.31 185.73 2,515 BCHSV $464.081
BFT/BTC 0.0000008 0.0000009 40,037 BFT $312
BFT/ETH 0.0000500 0.0000980 457.46 BFT $4
BFT/USD 0.00774 0.00827 6,000 BFT $47
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $400
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $179
BNT/USD 1.36 2.20 455.34 BNT $686
BTC/EUR 8,215 8,215 201.13 BTC $1.870.021
BTC/GBP 7,356 7,356 39.82 BTC $370.248
BTC/JPY 993,710 993,720 55.79 BTC $518.716
BTC/USD 9,295 9,296 1,807 BTC $16.804.638
BTC/UST 9,286 9,286 291.83 BTC $2.713.221
BTG/BTC 0.00105 0.00107 1,605 BTG $14.653
BTG/USD 9.74 9.93 7,802 BTG $71.229
CBT/BTC 0.0000003 0.0000041 426.17 CBT $3
CBT/ETH 0.0000442 0.000169 1,572 CBT $11
CBT/USD 0.00705 0.00820 4,312 CBT $30
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 21,745 CLO $12
CLO/USD 0.000630 0.000719 17,000 CLO $10
CND/BTC 0.0000005 0.0000025 1,975 CND $15
CND/ETH 0.0000330 0.0000460 67,836 CND $523
CND/USD 0.00711 0.00900 936.24 CND $7
CNN/ETH 0.0000002 0.0000008 60,240 CNN $3
CNN/USD 0.0000600 0.0000650 8,138,384 CNN $466
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $25
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $145
CTX/USD 0.12 0.20 29.95 CTX $3
DAI/BTC 0.000110 0.000113 9,216 DAI $9.386
DAI/ETH 0.00420 0.00496 1,209 DAI $1.232
DAI/USD 1.02 1.02 9,448 DAI $9.622
DASH/BTC 0.00773 0.00775 894.10 DASH $64.104
DASH/USD 71.95 72.04 3,372 DASH $241.734
DAT/BTC 0.0000054 0.0000055 313,125 DAT $15.648
DAT/ETH 0.000207 0.000219 10,868 DAT $543
DAT/USD 0.050 0.053 115,432 DAT $5.769
DGB/BTC 0.0000023 0.0000024 225,029 DGB $5.009
DGB/USD 0.022 0.023 48,023 DGB $1.069
DGX/ETH 0.21 0.25 5.04 DGX $269
DGX/USD 55.00 56.89 2.95 DGX $158
DTA/BTC 0.0000000 0.0000000 467,423 DTA $130
DTA/ETH 0.0000014 0.0000021 18,300 DTA $5
DTA/USD 0.000293 0.000962 45,000 DTA $13
DTH/BTC 0.0000001 0.0000004 101,408 DTH $147
DTH/ETH 0.0000050 0.0000175 19,898 DTH $29
DTH/USD 0.00145 0.00200 460.00 DTH $1
EDO/BTC 0.0000747 0.0000754 104,689 EDO $71.165
EDO/ETH 0.00279 0.00317 3,250 EDO $2.209
EDO/USD 0.69 0.71 695,333 EDO $472.672
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $382
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $76
ELF/USD 0.098 0.10 1,252 ELF $124
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $141
ENJ/USD 0.17 0.20 4,179 ENJ $738
EOS/BTC 0.000281 0.000282 40,968 EOS $106.181
EOS/ETH 0.011 0.011 6,356 EOS $16.473
EOS/EUR 2.31 2.31 68,654 EOS $177.937
EOS/GBP 2.07 2.07 187.49 EOS $486
EOS/JPY 279.62 279.81 12,856 EOS $33.321
EOS/USD 2.62 2.62 637,942 EOS $1.653.410
EOS/UST 2.61 2.61 10,646 EOS $27.592
ETC/BTC 0.000693 0.000695 2,611 ETC $16.777
ETC/USD 6.44 6.45 18,345 ETC $117.883
ETH/BTC 0.026 0.026 4,110 ETH $982.537
ETH/EUR 212.86 212.87 4,752 ETH $1.136.073
ETH/GBP 190.61 190.62 236.57 ETH $56.556
ETH/JPY 25,749 25,750 991.88 ETH $237.123
ETH/USD 240.87 240.88 30,811 ETH $7.365.672
ETH/UST 240.29 240.42 11,469 ETH $2.741.751
ETP/BTC 0.0000121 0.0000122 88,173 ETP $9.800
ETP/ETH 0.000463 0.000500 1,390 ETP $154
ETP/USD 0.11 0.11 206,582 ETP $22.961
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $1.170
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $74
FSN/USD 0.46 0.65 259.21 FSN $161
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $272
FUN/ETH 0.0000163 0.0000165 20,046 FUN $79
FUN/USD 0.00391 0.00398 20,086 FUN $79
GEN/ETH 0.000250 0.000750 345.69 GEN $25
GEN/USD 0.072 0.16 133.89 GEN $10
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $75
GNO/USD 27.33 27.66 11.33 GNO $283
GNT/BTC 0.0000059 0.0000061 32,588 GNT $1.800
GNT/ETH 0.000223 0.000235 5,638 GNT $311
GNT/USD 0.055 0.057 10,279 GNT $568
GOT/ETH 0.000164 0.000298 98.05 GOT $4
GOT/EUR 0.040 0.068 463.42 GOT $21
GOT/USD 0.046 0.077 75.32 GOT $3
HOT_2/BTC 0.0000002 0.0000004 3,950 HOT_2 $22
HOT_2/ETH 0.0000071 0.0000268 102,640 HOT_2 $566
HOT_2/USD 0.00551 0.00659 66,924 HOT_2 $369
INT/ETH 0.0000601 0.000110 5,833 INT $65
INT/USD 0.011 0.012 400.86 INT $4
KNC/BTC 0.000172 0.000173 9,104 KNC $14.486
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $10
KNC/USD 1.59 1.61 8,095 KNC $12.881
LEO/BTC 0.000120 0.000121 34,375 LEO $38.409
LEO/EOS 0.42 0.43 4.03 LEO $5
LEO/ETH 0.00464 0.00466 2,634 LEO $2.944
LEO/USD 1.12 1.12 569,382 LEO $636.201
LEO/UST 1.12 1.12 251,424 LEO $280.930
LRC/BTC 0.0000111 0.0000113 2,593 LRC $272
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $26
LRC/USD 0.091 0.14 149.90 LRC $16
LTC/BTC 0.00481 0.00482 2,106 LTC $93.493
LTC/USD 44.71 44.72 23,055 LTC $1.023.394
LTC/UST 44.64 44.72 400.14 LTC $17.762
LYM/BTC 0.0000003 0.0000011 1,998 LYM $5
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 12,668 LYM $32
LYM/USD 0.00255 0.00396 5,000 LYM $13
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN $3
MAN/USD 0.063 0.30 299.70 MAN $8
MGO/ETH 0.0000020 0.0000560 500.00 MGO $4
MGO/USD 0.00768 0.00869 17,500 MGO $134
MIOTA/BTC 0.0000268 0.0000268 479,139 MIOTA $119.559
MIOTA/ETH 0.00103 0.00104 13,989 MIOTA $3.491
MIOTA/EUR 0.22 0.22 40,272 MIOTA $10.049
MIOTA/GBP 0.20 0.20 473.80 MIOTA $118
MIOTA/JPY 26.62 26.63 1,718 MIOTA $429
MIOTA/USD 0.25 0.25 735,228 MIOTA $183.461
MKR/BTC 0.049 0.050 15.45 MKR $7.180
MKR/DAI 449.11 452.12 0.10 MKR $46
MKR/ETH 1.90 1.91 7.71 MKR $3.582
MKR/USD 457.42 460.59 16.95 MKR $7.881
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $13
MLN/USD 12.00 14.31 1.52 MLN $20
MTN/BTC 0.0000001 0.0000010 2,986 MTN $7
MTN/ETH 0.0000155 0.0000314 31,977 MTN $77
MTN/USD 0.00241 0.00380 3,493 MTN $8
NEC/BTC 0.0000176 0.0000200 4,002 NEC $671
NEC/ETH 0.000694 0.000741 1,073 NEC $180
NEC/USD 0.17 0.17 86,224 NEC $14.467
NEO/BTC 0.00116 0.00116 7,358 NEO $79.130
NEO/ETH 0.045 0.045 306.12 NEO $3.292
NEO/EUR 9.51 9.54 176.47 NEO $1.898
NEO/GBP 8.51 8.54 38.81 NEO $417
NEO/JPY 1,150 1,154 59.68 NEO $642
NEO/USD 10.76 10.79 9,916 NEO $106.648
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $43
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.786
ODE/BTC 0.0000040 0.0000048 1,042 ODE $39
ODE/ETH 0.000145 0.000200 505.48 ODE $19
ODE/USD 0.038 0.038 5,072 ODE $189
OMG/BTC 0.000166 0.000166 91,720 OMG $139.733
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $9
OMG/ETH 0.00640 0.00644 218.20 OMG $332
OMG/USD 1.54 1.55 180,548 OMG $275.062
ORS/BTC 0.0000032 0.0000041 5,175 ORS $91
ORS/ETH 0.000101 0.000250 1,640 ORS $29
ORS/USD 0.018 0.024 16,925 ORS $296
PAI_2/BTC 0.0000007 0.0000066 172.00 PAI_2 $3
PAI_2/USD 0.016 0.019 499.84 PAI_2 $8
PAX/USD 1.00 1.00 30.87 PAX $31
PAX/UST 1.00 1.01 3.00 PAX $3
POA/BTC 0.0000016 0.0000030 411.90 POA $6
POA/ETH 0.0000112 0.000140 1,346 POA $20
POA/USD 0.011 0.014 509.61 POA $7
QTUM/BTC 0.000218 0.000221 409.67 QTUM $828
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $105
QTUM/USD 2.02 2.06 572.92 QTUM $1.158
RBT/BTC 0.99 1.00 2.32 RBT $21.178
RBT/USD 8,080 9,500 0.10 RBT $915
RCN/BTC 0.0000073 0.0000077 11,005 RCN $663
RCN/ETH 0.000223 0.000750 2,252 RCN $136
RCN/USD 0.059 0.070 1,000 RCN $60
RDN/BTC 0.0000105 0.0000243 1,732 RDN $433
RDN/ETH 0.000251 0.00150 327.18 RDN $82
RDN/USD 0.19 0.30 1,505 RDN $376
REP/BTC 0.00209 0.00212 18.76 REP $364
REP/ETH 0.080 0.081 16.60 REP $322
REP/USD 19.27 20.83 3.99 REP $77
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $259
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $508
REQ/USD 0.043 0.048 43,548 REQ $1.905
RLC/BTC 0.000108 0.000118 4,549 RLC $4.708
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $34
RLC/USD 0.98 1.25 1,015 RLC $1.050
SAN/BTC 0.0000146 0.0000161 2,422 SAN $334
SAN/ETH 0.000565 0.000755 1,031 SAN $142
SAN/USD 0.14 0.15 1,610 SAN $222
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $4
SCR/USD 0.00175 0.00215 100,000 SCR $495
SEN/BTC 0.0000000 0.0000001 9,958 SEN $3
SEN/ETH 0.0000022 0.0000044 221,153 SEN $72
SEN/USD 0.000110 0.000360 3,929,014 SEN $1.277
SNT/BTC 0.0000028 0.0000029 4,193 SNT $108
SNT/ETH 0.000108 0.000110 901.53 SNT $23
SNT/USD 0.026 0.026 12,670 SNT $326
SPK/BTC 0.0000001 0.0000004 117,569 SPK $294
SPK/ETH 0.0000051 0.0000170 9,445 SPK $24
SPK/USD 0.00250 0.00329 25,500 SPK $64
SWM/ETH 0.0000641 0.000280 525.00 SWM $17
SWM/USD 0.017 0.049 11,057 SWM $348
TKN/ETH 0.0000500 0.00137 16.00 TKN $4
TKN/USD 0.27 0.40 332.79 TKN $90
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 854,554 TNB $2.613
TNB/ETH 0.0000108 0.0000130 375,587 TNB $1.148
TNB/USD 0.00257 0.00324 121,303 TNB $371
TRI/ETH 0.0000047 0.0000100 6,940 TRI $6
TRI/USD 0.000800 0.00242 1,600 TRI $1
TRX/BTC 0.0000019 0.0000020 1,386,342 TRX $25.017
TRX/ETH 0.0000752 0.0000753 434,137 TRX $7.834
TRX/EUR 0.016 0.016 695,437 TRX $12.549
TRX/GBP 0.014 0.014 19,601 TRX $354
TRX/JPY 1.93 1.94 500.00 TRX $9
TRX/USD 0.018 0.018 6,044,462 TRX $109.073
UFR/ETH 0.000151 0.000268 33,030 UFR $826
UFR/USD 0.025 0.026 2,920 UFR $73
UST/USD 1.00 1.00 6,209,100 UST $6.216.551
UTK/BTC 0.0000011 0.0000028 53,273 UTK $3.047
UTK/ETH 0.0000213 0.0000795 5,587 UTK $319
UTK/USD 0.047 0.064 37,719 UTK $2.157
VEE/BTC 0.0000001 0.0000001 5,252 VEE $7
VEE/ETH 0.0000030 0.0000047 5,700 VEE $8
VEE/USD 0.00134 0.00208 79,144 VEE $107
VET/BTC 0.0000019 0.0000020 168,824 VET $3.005
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $103
VET/USD 0.018 0.018 1,186,943 VET $21.130
WAX/BTC 0.0000059 0.0000059 35,653 WAX $1.950
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $11
WAX/USD 0.052 0.061 1,239 WAX $68
WPR/BTC 0.0000007 0.0000013 102,807 WPR $869
WPR/ETH 0.0000252 0.0000747 1,273,200 WPR $10.757
WPR/USD 0.00780 0.011 923.00 WPR $8
WTC/ETH 0.00155 0.00356 10.00 WTC $5
WTC/USD 0.43 0.63 8.85 WTC $4
XLM/BTC 0.0000100 0.0000101 303,055 XLM $27.948
XLM/ETH 0.000386 0.000390 32,099 XLM $2.960
XLM/EUR 0.083 0.083 19,359 XLM $1.785
XLM/GBP 0.074 0.074 7,471 XLM $689
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $719
XLM/USD 0.093 0.094 1,805,402 XLM $166.498
XMR/BTC 0.00743 0.00744 2,491 XMR $172.212
XMR/USD 69.01 69.19 5,982 XMR $413.501
XRA/ETH 0.0000233 0.0000490 472.00 XRA $2
XRA/USD 0.00525 0.00600 8,000 XRA $42
XRP/BTC 0.0000216 0.0000216 1,373,908 XRP $273.584
XRP/USD 0.20 0.20 7,363,537 XRP $1.466.290
XTZ/BTC 0.000302 0.000303 26,720 XTZ $72.006
XTZ/USD 2.80 2.81 349,962 XTZ $943.079
XVG/BTC 0.0000007 0.0000007 100,920 XVG $658
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $10
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $32
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $32
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $12
XVG/USD 0.00650 0.00692 70,524 XVG $460
ZEC/BTC 0.00630 0.00630 3,671 ZEC $212.891
ZEC/USD 58.51 58.67 9,029 ZEC $523.596
ZIL/BTC 0.0000006 0.0000006 231,611 ZIL $4.538
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $491
ZIL/USD 0.019 0.020 15,505 ZIL $304
ZRX/BTC 0.0000457 0.0000459 42,986 ZRX $18.120
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $34
ZRX/ETH 0.00177 0.00177 36,953 ZRX $15.577
ZRX/USD 0.43 0.43 268,121 ZRX $113.023
1187 عملة معماة 156 العملات 54 مصادر 8809 السوق


لتحديد الموقع الجغرافي من قبل geoPlugin

المصادر:   محفظة   التعدين بيتكوين   البيتكوين الحرة  استضافة موقع أدوات الويب