1. مصادر
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
Last updated 2019-12-09 00:02:00

السوق

زوج شراء بيع حجم ال24 ساعه حجم ال24 ساعه USD
AGI/BTC 0.0000022 0.0000039 998.00 AGI $20
AGI/ETH 0.000107 0.000139 232.09 AGI $5
AGI/USD 0.017 0.024 641.85 AGI $13
AID/BTC 0.0000011 0.0000015 3,723 AID $30
AID/ETH 0.0000550 0.0000637 31,892 AID $254
AID/USD 0.00802 0.011 8,970 AID $71
AMP/BTC 0.000140 0.000207 926.08 AMP $1.004
AMP/USD 1.08 1.09 382,449 AMP $414.699
AMP/UST 1.07 1.08 447,401 AMP $485.128
ANT/BTC 0.0000701 0.0000724 193.02 ANT $102
ANT/ETH 0.00349 0.00363 106.98 ANT $57
ANT/USD 0.53 0.55 33.00 ANT $18
AST/ETH 0.000159 0.000241 306.30 AST $7
AST/USD 0.017 0.045 1,308 AST $32
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 53,534 ATM $9
ATM/ETH 0.0000011 0.0000023 40,021 ATM $7
ATM/USD 0.000208 0.000280 20,000 ATM $3
AUC/BTC 0.0000001 0.0000018 1,495 AUC $3
AUC/ETH 0.0000135 0.0000350 24,464 AUC $48
AUC/USD 0.00200 0.00377 5,735 AUC $11
AVT/BTC 0.0000128 0.0000179 717.66 AVT $57
AVT/ETH 0.000653 0.000945 46.00 AVT $4
AVT/USD 0.10 0.13 482.55 AVT $39
BAT/BTC 0.0000251 0.0000252 5,307 BAT $980
BAT/ETH 0.00125 0.00127 418.31 BAT $77
BAT/USD 0.19 0.19 74,055 BAT $13.680
BBN/ETH 0.0000011 0.0000029 9,006 BBN $2
BBN/USD 0.000224 0.000399 19,960 BBN $4
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $10.309.521
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $497.635
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $43.560.461
BCHSV/BTC 0.013 0.013 231.29 BCHSV $23.821
BCHSV/USD 97.52 97.82 2,527 BCHSV $260.232
BCI/BTC 0.0000035 0.0000065 303.09 BCI $12
BCI/USD 0.031 0.038 295.00 BCI $11
BFT/BTC 0.0000015 0.0000024 676.14 BFT $8
BFT/ETH 0.0000764 0.000129 408.30 BFT $5
BFT/USD 0.011 0.016 1,323 BFT $16
BNT/BTC 0.0000331 0.0000788 41.51 BNT $11
BNT/ETH 0.00177 0.00184 70.54 BNT $19
BNT/USD 0.26 0.44 32.77 BNT $9
BTC/EUR 6,839 6,839 229.42 BTC $1.725.144
BTC/GBP 5,757 5,757 40.47 BTC $304.282
BTC/JPY 821,650 821,670 42.70 BTC $321.094
BTC/USD 7,564 7,564 4,292 BTC $32.272.789
BTC/UST 7,522 7,522 502.56 BTC $3.779.040
BTG/BTC 0.000789 0.000793 1,288 BTG $7.680
BTG/USD 5.98 6.01 4,091 BTG $24.394
CBT/BTC 0.0000012 0.0000053 3,000 CBT $35
CBT/ETH 0.000114 0.000280 759.90 CBT $9
CBT/USD 0.021 0.040 377.36 CBT $4
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 68,101 CLO $53
CLO/USD 0.000610 0.000801 33,289 CLO $26
CND/BTC 0.0000012 0.0000026 8,426 CND $81
CND/ETH 0.0000600 0.000367 762.31 CND $7
CND/USD 0.00699 0.030 4,620 CND $44
CNN/ETH 0.0000003 0.0000003 483,871 CNN $18
CNN/USD 0.0000400 0.0000470 900,000 CNN $34
CTX/BTC 0.0000061 0.0000282 448.43 CTX $28
CTX/ETH 0.000532 0.00138 377.19 CTX $24
CTX/USD 0.064 0.15 698.65 CTX $44
DAI/BTC 0.000130 0.000140 9.98 DAI $10
DAI/ETH 0.00641 0.00685 9.68 DAI $10
DAI/USD 1.00 1.00 7,634 DAI $7.589
DASH/BTC 0.00689 0.00690 536.84 DASH $27.846
DASH/USD 52.12 52.18 845.13 DASH $43.837
DAT/BTC 0.0000024 0.0000030 412,118 DAT $7.435
DAT/ETH 0.000120 0.000122 195,014 DAT $3.518
DAT/USD 0.018 0.019 146,862 DAT $2.649
DGB/BTC 0.0000008 0.0000010 612,913 DGB $4.007
DGB/USD 0.00606 0.00759 21,833 DGB $143
DGX/ETH 0.30 0.31 26.29 DGX $1.200
DGX/USD 45.85 46.34 34.13 DGX $1.558
DTA/BTC 0.0000000 0.0000001 77,321 DTA $22
DTA/ETH 0.0000019 0.0000021 311,934 DTA $90
DTA/USD 0.000258 0.000339 20,000 DTA $6
DTH/BTC 0.0000003 0.0000004 4,992 DTH $9
DTH/ETH 0.0000111 0.0000250 33,183 DTH $57
DTH/USD 0.00204 0.00339 4,428 DTH $8
EDO/BTC 0.0000331 0.0000334 54,339 EDO $13.360
EDO/ETH 0.00160 0.00182 1,603 EDO $394
EDO/USD 0.25 0.25 61,254 EDO $15.060
ELF/BTC 0.0000081 0.0000085 167.96 ELF $10
ELF/ETH 0.000409 0.000424 1,075 ELF $67
ELF/USD 0.059 0.083 66.00 ELF $4
ENJ/ETH 0.000424 0.000781 558.34 ENJ $50
ENJ/USD 0.077 0.10 2,510 ENJ $226
EOS/BTC 0.000365 0.000365 280,193 EOS $764.697
EOS/ETH 0.018 0.018 2,833 EOS $7.730
EOS/EUR 2.49 2.49 17,238 EOS $47.045
EOS/GBP 2.10 2.10 1,029 EOS $2.807
EOS/JPY 299.63 299.65 6,172 EOS $16.843
EOS/USD 2.76 2.76 313,810 EOS $856.443
EOS/UST 2.74 2.74 7,390 EOS $20.167
ETC/BTC 0.000519 0.000519 1,918 ETC $7.480
ETC/USD 3.92 3.92 11,854 ETC $46.239
ETH/BTC 0.020 0.020 3,455 ETH $519.416
ETH/EUR 136.91 136.92 1,706 ETH $256.457
ETH/GBP 115.24 115.25 466.66 ETH $70.161
ETH/JPY 16,448 16,450 104.74 ETH $15.747
ETH/USD 151.42 151.43 27,706 ETH $4.165.548
ETH/UST 150.40 150.52 1,368 ETH $205.668
ETP/BTC 0.0000527 0.0000531 9,280 ETP $3.704
ETP/ETH 0.00263 0.00265 4,865 ETP $1.942
ETP/USD 0.40 0.40 281,969 ETP $112.554
FSN/BTC 0.0000330 0.0000400 19.54 FSN $5
FSN/ETH 0.00162 0.00299 48.72 FSN $13
FSN/USD 0.25 0.54 37.00 FSN $10
FUN/BTC 0.0000005 0.0000005 155,025 FUN $527
FUN/ETH 0.0000228 0.0000230 746,204 FUN $2.539
FUN/USD 0.00347 0.00352 729,406 FUN $2.482
GEN/ETH 0.000471 0.000545 15,020 GEN $1.059
GEN/USD 0.070 0.089 19,980 GEN $1.408
GNO/ETH 0.082 0.087 114.95 GNO $1.481
GNO/USD 12.92 13.02 335.07 GNO $4.316
GNT/BTC 0.0000049 0.0000052 0.58 GNT -
GNT/ETH 0.000242 0.000263 714.85 GNT $26
GNT/USD 0.033 0.040 5,811 GNT $215
GOT/ETH 0.00155 0.00210 55,324 GOT $12.544
GOT/EUR 0.20 0.31 1,669 GOT $378
GOT/USD 0.22 0.34 49,845 GOT $11.302
HOT_2/BTC 0.0000003 0.0000007 2,994 HOT_2 $7
HOT_2/ETH 0.0000160 0.0000370 4,100 HOT_2 $10
HOT_2/USD 0.00260 0.00575 2,994 HOT_2 $7
INT/ETH 0.000125 0.000150 887.45 INT $17
INT/USD 0.019 0.024 117,975 INT $2.211
KNC/BTC 0.0000323 0.0000329 393.06 KNC $96
KNC/ETH 0.00161 0.00166 146.65 KNC $36
KNC/USD 0.24 0.26 28.00 KNC $7
LEO/BTC 0.000120 0.000123 10,962 LEO $4.237
LEO/EOS 0.33 0.34 1,964 LEO $759
LEO/ETH 0.00600 0.00613 621.45 LEO $240
LEO/USD 0.92 0.92 234,756 LEO $90.739
LEO/UST 0.91 0.92 98,026 LEO $37.890
LRC/BTC 0.0000032 0.0000034 490.11 LRC $12
LRC/ETH 0.000163 0.000188 7,052 LRC $174
LRC/USD 0.020 0.035 9,990 LRC $247
LTC/BTC 0.00606 0.00606 2,838 LTC $129.358
LTC/USD 45.86 45.86 10,926 LTC $498.033
LTC/UST 45.53 45.60 87.34 LTC $3.981
LYM/BTC 0.0000004 0.0000010 22,514 LYM $56
LYM/ETH 0.0000013 0.0000440 1,764 LYM $4
LYM/USD 0.00260 0.00450 3,139 LYM $8
MAN/ETH 0.000580 0.00100 998.00 MAN $57
MAN/USD 0.052 0.15 4,444 MAN $253
MGO/ETH 0.0000318 0.000366 12,241 MGO $80
MGO/USD 0.00950 0.012 7,484 MGO $49
MIOTA/BTC 0.0000274 0.0000275 835,596 MIOTA $172.555
MIOTA/ETH 0.00137 0.00137 42,118 MIOTA $8.698
MIOTA/EUR 0.19 0.19 39,811 MIOTA $8.221
MIOTA/GBP 0.16 0.16 5,698 MIOTA $1.177
MIOTA/JPY 22.53 22.53 5,371 MIOTA $1.109
MIOTA/USD 0.21 0.21 685,189 MIOTA $141.495
MKR/BTC 0.067 0.068 16.32 MKR $7.904
MKR/DAI 494.49 514.46 0.10 MKR $48
MKR/ETH 3.35 3.38 98.76 MKR $47.819
MKR/USD 498.45 520.47 0.58 MKR $280
MLN/ETH 0.013 0.038 2.00 MLN $6
MLN/USD 3.12 5.30 2.44 MLN $7
MTN/BTC 0.0000002 0.0000005 7,538 MTN $15
MTN/ETH 0.0000152 0.0000521 7,554 MTN $15
MTN/USD 0.00222 0.00400 3,502 MTN $7
NEC/BTC 0.0000115 0.0000170 1,089 NEC $100
NEC/ETH 0.000598 0.000710 375.86 NEC $35
NEC/USD 0.092 0.100 153,656 NEC $14.160
NEO/BTC 0.00120 0.00120 815.07 NEO $7.356
NEO/ETH 0.060 0.060 514.20 NEO $4.641
NEO/EUR 8.21 8.22 1,246 NEO $11.246
NEO/GBP 6.91 6.92 11.98 NEO $108
NEO/JPY 986.51 987.98 33.74 NEO $305
NEO/USD 9.08 9.09 24,813 NEO $223.939
NIO/ETH 0.0000085 0.0000151 11,007 NIO $44
NIO/USD 0.00148 0.00284 4,000 NIO $16
ODE/BTC 0.0000082 0.0000083 1,886 ODE $115
ODE/ETH 0.000313 0.000600 125.31 ODE $8
ODE/USD 0.060 0.066 306.28 ODE $19
OMG/BTC 0.0000994 0.0000994 78,185 OMG $58.317
OMG/DAI 0.57 0.81 4.29 OMG $3
OMG/ETH 0.00494 0.00498 311.66 OMG $232
OMG/USD 0.75 0.75 32,140 OMG $23.972
ORS/BTC 0.0000032 0.0000120 7,505 ORS $43
ORS/ETH 0.000196 0.000220 202.76 ORS $1
ORS/USD 0.031 0.034 677.60 ORS $4
PAI_2/BTC 0.0000012 0.0000017 695.29 PAI_2 $7
PAI_2/USD 0.010 0.019 349.00 PAI_2 $3
PAX/USD 1.00 4.00 499.95 PAX $499
PAX/UST 0.13 50.00 5.16 PAX $5
POA/BTC 0.0000019 0.0000042 1,198 POA $19
POA/ETH 0.0000602 0.000190 220.00 POA $3
POA/USD 0.014 0.019 998.00 POA $15
QTUM/BTC 0.000231 0.000234 17.05 QTUM $29
QTUM/ETH 0.011 0.012 34.69 QTUM $60
QTUM/USD 1.74 1.76 3,355 QTUM $5.797
RBT/BTC 0.98 0.99 7.34 RBT $54.030
RBT/USD 7,009 7,875 0.10 RBT $736
RCN/BTC 0.0000062 0.0000066 864.38 RCN $42
RCN/ETH 0.000310 0.000348 517.90 RCN $25
RCN/USD 0.046 0.060 3,028 RCN $146
RDN/BTC 0.0000154 0.0000263 323.69 RDN $44
RDN/ETH 0.000884 0.000920 69.03 RDN $9
RDN/USD 0.12 0.14 67.50 RDN $9
REP/BTC 0.00137 0.00139 0.80 REP $8
REP/ETH 0.068 0.071 1.22 REP $13
REP/USD 9.01 11.59 4.06 REP $42
REQ/BTC 0.0000015 0.0000023 100.99 REQ $1
REQ/ETH 0.0000891 0.000110 4,862 REQ $67
REQ/USD 0.01000 0.017 427.00 REQ $6
RLC/BTC 0.0000803 0.0000814 707.70 RLC $430
RLC/ETH 0.00400 0.00417 2,833 RLC $1.721
RLC/USD 0.57 0.64 405.25 RLC $246
SAN/BTC 0.0000301 0.0000340 1,199 SAN $272
SAN/ETH 0.00150 0.00175 28.30 SAN $6
SAN/USD 0.23 0.25 267.06 SAN $61
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $4
SCR/USD 0.00175 0.00215 100,000 SCR $501
SEN/BTC 0.0000001 0.0000002 8,133 SEN $4
SEN/ETH 0.0000031 0.0000056 8,133 SEN $4
SEN/USD 0.000510 0.000680 46,550 SEN $25
SNT/BTC 0.0000014 0.0000015 80,015 SNT $865
SNT/ETH 0.0000713 0.0000729 39,156 SNT $423
SNT/USD 0.00969 0.011 1,922 SNT $21
SPK/BTC 0.0000005 0.0000009 10,000 SPK $37
SPK/ETH 0.0000230 0.0000433 36,694 SPK $135
SPK/USD 0.00379 0.00500 73,436 SPK $270
SWM/ETH 0.0000990 0.000260 1,594 SWM $25
SWM/USD 0.015 0.036 199.00 SWM $3
TKN/ETH 0.00145 0.00163 102.87 TKN $22
TKN/USD 0.20 0.34 580.01 TKN $122
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 16,337 TNB $34
TNB/ETH 0.0000142 0.0000149 16,135 TNB $34
TNB/USD 0.00210 0.00257 18,516 TNB $39
TRI/ETH 0.0000092 0.0000104 4,432 TRI $3
TRI/USD 0.000588 0.00470 28,328 TRI $20
TRX/BTC 0.0000019 0.0000020 81,160 TRX $1.179
TRX/ETH 0.0000969 0.0000971 7,529 TRX $109
TRX/EUR 0.013 0.013 18,117 TRX $263
TRX/GBP 0.011 0.011 2,542 TRX $37
TRX/JPY 1.60 1.60 350.00 TRX $5
TRX/USD 0.015 0.015 596,581 TRX $8.670
UFR/ETH 0.000134 0.000165 91,656 UFR $1.801
UFR/USD 0.019 0.023 85,270 UFR $1.676
UST/USD 1.01 1.01 2,356,481 UST $2.369.206
UTK/BTC 0.0000019 0.0000019 87,113 UTK $1.248
UTK/ETH 0.0000947 0.0000966 75,340 UTK $1.079
UTK/USD 0.010 0.018 1,183 UTK $17
VEE/BTC 0.0000001 0.0000002 32,276 VEE $42
VEE/ETH 0.0000072 0.0000110 103,244 VEE $135
VEE/USD 0.00123 0.00165 15,000 VEE $20
VET/BTC 0.0000009 0.0000010 14,096,595 VET $100.237
VET/ETH 0.0000468 0.0000478 2,158 VET $15
VET/USD 0.00692 0.00890 1,728,641 VET $12.292
WAX/BTC 0.0000034 0.0000043 590.06 WAX $14
WAX/ETH 0.000160 0.000224 677.33 WAX $16
WAX/USD 0.024 0.035 2,604 WAX $63
WPR/BTC 0.0000009 0.0000016 1,269 WPR $10
WPR/ETH 0.0000360 0.0000767 3,454 WPR $27
WPR/USD 0.00663 0.011 26,965 WPR $209
WTC/ETH 0.00312 0.00500 26.99 WTC $14
WTC/USD 0.40 0.55 101.66 WTC $51
XLM/BTC 0.0000074 0.0000075 96,601 XLM $5.273
XLM/ETH 0.000367 0.000373 2,470 XLM $135
XLM/EUR 0.051 0.051 12,932 XLM $706
XLM/GBP 0.043 0.043 6,155 XLM $336
XLM/JPY 6.09 6.12 4,502 XLM $246
XLM/USD 0.056 0.056 387,121 XLM $21.132
XMR/BTC 0.00714 0.00716 1,829 XMR $98.135
XMR/USD 54.06 54.14 749.13 XMR $40.199
XRA/ETH 0.0000222 0.0000499 6,462 XRA $23
XRA/USD 0.00421 0.00596 2,500 XRA $9
XRP/BTC 0.0000305 0.0000305 704,645 XRP $161.340
XRP/USD 0.23 0.23 19,848,612 XRP $4.544.664
XTZ/BTC 0.000212 0.000214 105,141 XTZ $168.596
XTZ/USD 1.61 1.62 206,938 XTZ $331.829
XVG/BTC 0.0000006 0.0000007 149,743 XVG $736
XVG/ETH 0.0000326 0.0000350 246,790 XVG $1.213
XVG/EUR 0.00452 0.00489 8,051 XVG $40
XVG/GBP 0.00381 0.00411 70,645 XVG $347
XVG/JPY 0.54 0.59 2,217 XVG $11
XVG/USD 0.00500 0.00541 529,917 XVG $2.605
ZEC/BTC 0.00389 0.00390 590.24 ZEC $17.250
ZEC/USD 29.45 29.48 6,484 ZEC $189.490
ZIL/BTC 0.0000009 0.0000012 125,027 ZIL $804
ZIL/ETH 0.0000356 0.0000697 10,039 ZIL $65
ZIL/USD 0.00691 0.00940 132,221 ZIL $850
ZRX/BTC 0.0000314 0.0000316 8,540 ZRX $2.016
ZRX/DAI 0.20 0.35 30.00 ZRX $7
ZRX/ETH 0.00157 0.00158 9,128 ZRX $2.155
ZRX/USD 0.24 0.24 133,171 ZRX $31.435
1179 عملة معماة 156 العملات 54 مصادر 8443 السوق


لتحديد الموقع الجغرافي من قبل geoPlugin

المصادر:   Wallet   التعدين بيتكوين   البيتكوين الحرة  استضافة موقع