1. स्त्रोत
  2. bitstamp

Bitstamp
, Bitstamp

www.bitstamp.net
शेवटचे अद्यावत 2022-01-23 18:04:00

बाजार

जोडी करा खरेदी विक्री व्हॉल्यूम (24 तास) व्हॉल्यूम (24 तास) USD
AAVE/BTC 0.00432 0.00433 461.87 AAVE $70.330
AAVE/EUR 134.84 135.07 3,068 AAVE $467.111
AAVE/USD 152.64 152.96 2,494 AAVE $379.813
ADA/BTC 0.0000311 0.0000313 25,819 ADA $28.404
ADA/EUR 0.97 0.98 643,110 ADA $707.498
ADA/USD 1.10 1.11 635,224 ADA $698.823
ALGO/BTC 0.0000272 0.0000273 11,707 ALGO $11.248
ALGO/EUR 0.85 0.85 342,633 ALGO $329.208
ALGO/USD 0.96 0.96 111,061 ALGO $106.710
ALPHA/EUR 0.35 0.35 31,620 ALPHA $12.576
ALPHA/USD 0.40 0.40 11,777 ALPHA $4.684
AMP/EUR 0.026 0.026 1,584,577 AMP $50.547
AMP/USD 0.029 0.029 1,840,180 AMP $58.701
AUDIO/BTC 0.0000262 0.0000263 97,301 AUDIO $89.796
AUDIO/EUR 0.82 0.82 262,107 AUDIO $241.892
AUDIO/USD 0.93 0.93 155,082 AUDIO $143.121
BAT/BTC 0.0000205 0.0000206 20,458 BAT $14.814
BAT/EUR 0.64 0.64 198,030 BAT $143.392
BAT/USD 0.73 0.73 140,196 BAT $101.515
BCH/BTC 0.00817 0.00819 299.35 BCH $86.235
BCH/EUR 255.19 255.53 7,055 BCH $2.032.255
BCH/GBP 213.53 213.93 841.31 BCH $242.363
BCH/USD 289.20 289.40 8,124 BCH $2.340.472
BTC/EUR 31,209 31,231 1,890 BTC $66.716.716
BTC/GBP 26,115 26,152 172.22 BTC $6.080.940
BTC/PAX 31,683 36,902 0.00698 BTC $247
BTC/USD 35,353 35,374 2,744 BTC $96.898.702
BTC/USDC 35,335 35,384 64.30 BTC $2.270.186
BTC/USDT 35,342 35,393 8.31 BTC $293.390
CEL/EUR 2.22 2.23 5,727 CEL $14.377
CEL/USD 2.51 2.52 5,692 CEL $14.289
CHZ/EUR 0.16 0.16 281,447 CHZ $50.388
CHZ/USD 0.18 0.18 133,092 CHZ $23.828
COMP/BTC 0.00354 0.00355 9.19 COMP $1.148
COMP/EUR 110.72 111.02 300.71 COMP $37.571
COMP/USD 125.44 125.67 301.77 COMP $37.703
CRV/BTC 0.0000834 0.0000837 12,390 CRV $36.387
CRV/EUR 2.61 2.61 133,933 CRV $393.347
CRV/USD 2.95 2.96 95,222 CRV $279.657
DAI/USD 1.00 1.00 3,830 DAI $3.833
ENJ/EUR 1.40 1.40 47,078 ENJ $74.356
ENJ/USD 1.59 1.59 22,020 ENJ $34.778
ETH/BTC 0.069 0.069 809.20 ETH $1.969.213
ETH/EUR 2,155 2,157 15,859 ETH $38.593.738
ETH/GBP 1,804 1,806 936.73 ETH $2.279.577
ETH/PAX 2,439 2,447 8.03 ETH $19.535
ETH/USD 2,442 2,443 19,274 ETH $46.904.890
ETH/USDC 2,440 2,445 70.48 ETH $171.523
ETH/USDT 2,439 2,447 198.10 ETH $482.077
EUR/USD 1.13 1.13 1,473,672 EUR $1.670.384
FET/EUR 0.32 0.32 53,099 FET $19.158
FET/USD 0.36 0.36 18,021 FET $6.502
FTM/EUR 1.99 2.00 53,604 FTM $120.087
FTM/USD 2.26 2.26 61,799 FTM $138.445
FTT/EUR 30.69 30.78 7,353 FTT $255.239
FTT/USD 34.76 34.86 1,337 FTT $46.408
GALA/EUR 0.17 0.17 437,831 GALA $81.720
GALA/USD 0.19 0.19 424,236 GALA $79.182
GBP/EUR 1.19 1.20 3,182 GBP $4.308
GBP/USD 1.35 1.35 64,276 GBP $87.020
GRT/EUR 0.36 0.36 98,938 GRT $39.981
GRT/USD 0.41 0.41 95,912 GRT $38.758
HBAR/EUR 0.20 0.20 100,971 HBAR $22.273
HBAR/USD 0.22 0.22 627,955 HBAR $138.520
KNC/BTC 0.0000389 0.0000406 1,044 KNC $1.487
KNC/EUR 1.26 1.27 17,680 KNC $25.181
KNC/USD 1.43 1.43 16,127 KNC $22.970
LINK/BTC 0.000445 0.000446 11,236 LINK $176.325
LINK/ETH 0.00644 0.00645 1,439 LINK $22.575
LINK/EUR 13.89 13.92 186,757 LINK $2.930.739
LINK/GBP 11.62 11.66 20,455 LINK $320.993
LINK/USD 15.73 15.76 253,444 LINK $3.977.233
LTC/BTC 0.00305 0.00305 7,080 LTC $759.499
LTC/EUR 95.07 95.21 29,404 LTC $3.154.070
LTC/GBP 79.55 79.74 5,407 LTC $579.970
LTC/USD 107.70 107.84 19,183 LTC $2.057.697
MATIC/EUR 1.40 1.41 522,742 MATIC $828.327
MATIC/USD 1.59 1.59 539,643 MATIC $855.108
MKR/BTC 0.051 0.052 4.01 MKR $7.275
MKR/EUR 1,608 1,611 45.40 MKR $82.405
MKR/USD 1,821 1,825 37.37 MKR $67.826
OMG/BTC 0.000122 0.000122 829.95 OMG $3.553
OMG/EUR 3.79 3.81 96,564 OMG $413.376
OMG/GBP 3.17 3.19 19,609 OMG $83.941
OMG/USD 4.30 4.32 60,092 OMG $257.245
PAX/EUR 0.88 0.88 9,105 PAX $9.054
PAX/GBP 0.72 0.74 342.69 PAX $341
PAX/USD 1.00 1.00 44,933 PAX $44.684
PERP/EUR 6.69 6.76 818.08 PERP $6.195
PERP/USD 7.59 7.64 2,435 PERP $18.442
RGT/EUR 17.64 18.51 160.35 RGT $3.091
RGT/USD 20.48 23.26 16.77 RGT $323
SAND/EUR 2.68 2.69 128,325 SAND $388.546
SAND/USD 3.03 3.04 78,046 SAND $236.309
SKL/EUR 0.099 0.099 225,780 SKL $25.159
SKL/USD 0.11 0.11 72,422 SKL $8.070
SLP/EUR 0.011 0.012 1,892,626 SLP $23.799
SLP/USD 0.013 0.015 246,558 SLP $3.100
SNX/BTC 0.000108 0.000109 25.12 SNX $96
SNX/EUR 3.38 3.39 6,697 SNX $25.590
SNX/USD 3.83 3.84 6,156 SNX $23.523
STORJ/EUR 0.93 0.93 24,226 STORJ $25.362
STORJ/USD 1.06 1.06 12,933 STORJ $13.539
SUSHI/EUR 4.03 4.04 15,324 SUSHI $69.466
SUSHI/USD 4.56 4.58 66,874 SUSHI $303.141
SXP/EUR 1.16 1.25 4,466 SXP $5.739
SXP/USD 1.32 1.44 6,056 SXP $7.781
UMA/BTC 0.000175 0.000176 222.59 UMA $1.379
UMA/EUR 5.47 5.49 12,823 UMA $79.434
UMA/USD 6.20 6.23 3,780 UMA $23.418
UNI/BTC 0.000319 0.000319 4,966 UNI $55.646
UNI/EUR 9.95 9.97 29,731 UNI $333.161
UNI/USD 11.26 11.28 40,108 UNI $449.453
USDC/EUR 0.88 0.88 452,028 USDC $452.061
USDC/USD 1.00 1.00 573,634 USDC $573.676
USDC/USDT 1.00 1.00 43,208 USDC $43.211
USDT/EUR 0.88 0.88 11,357,127 USDT $11.373.594
USDT/USD 1.00 1.00 2,572,069 USDT $2.575.798
XLM/BTC 0.0000055 0.0000055 1,416,418 XLM $275.659
XLM/EUR 0.17 0.17 5,206,405 XLM $1.013.256
XLM/GBP 0.14 0.14 400,191 XLM $77.884
XLM/USD 0.20 0.20 12,679,546 XLM $2.467.658
XRP/BTC 0.0000172 0.0000172 1,503,509 XRP $914.696
XRP/EUR 0.54 0.54 14,711,389 XRP $8.950.025
XRP/GBP 0.45 0.45 740,092 XRP $450.253
XRP/PAX 0.61 0.61 35,618 XRP $21.669
XRP/USD 0.61 0.61 29,839,608 XRP $18.153.639
XRP/USDT 0.61 0.61 621,289 XRP $377.976
YFI/BTC 0.68 0.68 3.06 YFI $73.123
YFI/EUR 21,111 21,178 8.39 YFI $200.387
YFI/USD 23,922 23,968 12.65 YFI $301.969
ZRX/BTC 0.0000151 0.0000152 10,596 ZRX $5.656
ZRX/EUR 0.47 0.47 69,857 ZRX $37.288
ZRX/USD 0.54 0.54 64,918 ZRX $34.651
1681 रूपांतरण 156 चलने 54 स्त्रोत 13274 बाजार


IP Geolocation by geoPlugin

संसाधने:   बिटकॉइन वॉलेट   बिटकॉइन खाण   विनामूल्य बिटकॉइन