1. సోర్సెస్
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
చివరిగా నవీకరించబడింది 2022-12-05 22:02:00

మార్కెట్

పెయిర్ కొను అమ్ము వాల్యూమ్ (24 గంటలు) వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
ADA/BTC 0.0000188 0.0000188 1,563,088 ADA $499.989
ADA/USD 0.32 0.32 4,173,460 ADA $1.334.975
ADA/UST 0.32 0.32 1,658,780 ADA $530.598
ADA/UST 1.21 1.21 308,911 ADA $98.812
AIX/USD 0.000841 0.000891 1,003,894 AIX $845
AIX/UST 0.000860 0.000880 779,549 AIX $656
AMP/BTC 0.0000662 0.0000665 1,715 AMP $6
AMP/USD 1.12 1.13 10,858 AMP $39
AMP/UST 0.87 0.87 29,404 AMP $105
AMP/UST 1.12 1.13 7,602 AMP $27
ANC/USD 0.056 0.056 27,759 ANC $1.550
ANC/UST 0.056 0.056 429.70 ANC $24
ANT/BTC 0.000126 0.000126 2,819 ANT $6.100
ANT/ETH 0.00170 0.00170 169.52 ANT $367
ANT/USD 2.14 2.14 5,650 ANT $12.226
AST/ETH 0.0000086 0.000167 3,277 AST $340
AST/USD 0.55 0.68 1,795 AST $186
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 100,000 ATM $274.188
ATM/ETH 0.0000008 0.0000018 25,124 ATM $68.888
ATM/USD 0.000100 0.000200 3,216,012 ATM $8.817.926
AVT/BTC 0.0000074 0.0000148 44.91 AVT $63
AVT/ETH 0.000371 0.000568 1,370 AVT $1.932
AVT/USD 0.52 0.55 7,622 AVT $10.748
BAL/USD 6.15 6.17 268.79 BAL $1.670
BAL/UST 6.15 6.17 270.18 BAL $1.678
BAT/BTC 0.0000221 0.0000222 3,157 BAT $727
BAT/ETH 0.000322 0.000325 3,749 BAT $864
BAT/USD 0.23 0.23 41,248 BAT $9.505
BAT/UST 0.23 0.23 5,513 BAT $1.270
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $5.339.652
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $257.742
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $22.561.444
BCHSV/BTC 0.00258 0.00261 111.84 BCHSV $4.771
BCHSV/USD 44.19 44.83 3,873 BCHSV $165.237
BFT/BTC 0.0000008 0.0000008 5,479 BFT $29
BFT/ETH 0.0000500 0.0000980 457.46 BFT $2
BFT/USD 0.00527 0.00539 180,162 BFT $950
BMI/USD 0.011 0.016 113.77 BMI $1
BMI/UST 0.019 0.019 83.80 BMI $1
BNT/BTC 0.0000244 0.0000789 265.68 BNT $101
BNT/ETH 0.000176 0.00223 119.18 BNT $45
BNT/USD 0.35 0.38 4,240 BNT $1.618
BTC/EUR 16,169 16,178 91.29 BTC $1.550.346
BTC/GBP 13,918 13,926 72.14 BTC $1.225.172
BTC/JPY 2,322,500 2,324,700 4.26 BTC $72.297
BTC/TRY 313,180 349,230 0.63 BTC $10.687
BTC/USD 16,979 16,980 1,507 BTC $25.598.073
BTC/UST 57,908 57,924 1,228 BTC $20.850.866
BTC/UST 16,969 16,970 1,067 BTC $18.127.147
BTG/BTC 0.000833 0.000942 10.92 BTG $167
BTG/USD 14.21 14.30 10.24 BTG $157
BTT/USD 0.0000007 0.0000007 870,999,199 BTT $616
CEL/USD 0.13 1.80 5.90 CEL $4
CEL/UST 0.15 4.50 2,365 CEL $1.505
CEL/UST 4.82 4.83 35,978 CEL $22.896
CHZ/USD 0.16 0.16 157,894 CHZ $25.660
CHZ/UST 0.16 0.16 225,170 CHZ $36.593
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 1,605,530 CLO $7.029
CLO/USD 0.00438 0.00438 15,505,882 CLO $67.888
CND/BTC 0.0000005 0.0000025 1,975 CND $1
CND/ETH 0.0000261 0.0000453 1,642 CND $1
CND/USD 0.034 0.047 57,502 CND $22
CNN/ETH 0.0000002 0.0000008 60,240 CNN -
CNN/USD 0.0000190 0.0000244 264,961,106 CNN $769
CRV/USD 0.67 0.67 10,761 CRV $7.211
CRV/UST 0.67 0.67 24,503 CRV $16.420
CTK/USD 0.89 0.93 999 CTK $785
CTK/UST 0.90 0.98 136.67 CTK $107
CTX/BTC 0.0000076 0.0000360 214.23 CTX $480
CTX/ETH 0.000380 0.00123 1,264 CTX $2.830
CTX/USD 0.32 0.49 408.70 CTX $915
DAI/BTC 0.0000589 0.0000591 15,162 DAI $15.173
DAI/ETH 0.000792 0.000800 14,602 DAI $14.612
DAI/USD 1.00 1.00 42,970 DAI $42.999
DASH/BTC 0.00274 0.00274 2,091 DASH $96.247
DASH/USD 46.46 46.51 7,679 DASH $353.443
DCR/USD 51.08 52.72 4.99 DCR $108
DGB/BTC 0.0000017 0.0000019 49,192 DGB $370
DGB/USD 0.00754 0.00758 153,053 DGB $1.152
DGX/ETH 0.13 0.18 4.11 DGX $182
DGX/USD 50.27 53.49 1,150 DGX $50.865
DOT/BTC 0.000323 0.000324 3,273 DOT $18.073
DOT/USD 5.49 5.50 29,130 DOT $160.873
DOT/UST 5.49 5.50 17,695 DOT $97.725
DOT/UST 34.39 34.41 29,255 DOT $161.566
DTA/BTC 0.0000000 0.0000000 467,423 DTA $16
DTA/ETH 0.0000014 0.0000021 18,300 DTA $1
DTA/USD 0.00155 0.00200 710,223 DTA $24
EDO/BTC 0.0000154 0.0000156 7,999 EDO $1.245
EDO/ETH 0.000200 0.000231 4,415 EDO $687
EDO/USD 0.16 0.16 8,205 EDO $1.277
ELF/BTC 0.0000084 0.0000086 3,864 ELF $474
ELF/ETH 0.000266 0.000682 771.12 ELF $95
ELF/USD 0.10 0.11 232,734 ELF $28.561
ENJ/ETH 0.000541 0.000820 797.70 ENJ $253
ENJ/USD 0.32 0.32 5,800 ENJ $1.843
EOS/BTC 0.0000547 0.0000547 10,613 EOS $9.837
EOS/ETH 0.000737 0.000737 1,534 EOS $1.422
EOS/EUR 0.88 0.88 2,786 EOS $2.582
EOS/GBP 0.78 0.78 12,192 EOS $11.300
EOS/JPY 126.97 127.02 40,755 EOS $37.773
EOS/USD 0.93 0.93 196,737 EOS $182.342
EOS/UST 4.25 4.25 12,664 EOS $11.737
EOS/UST 0.93 0.93 22,196 EOS $20.572
ETC/BTC 0.00114 0.00114 489.46 ETC $9.570
ETC/USD 19.41 19.43 5,311 ETC $103.847
ETC/UST 19.40 19.42 652.01 ETC $12.748
ETH/BTC 0.074 0.074 8,700 ETH $10.965.594
ETH/EUR 1,200 1,200 423.73 ETH $534.108
ETH/GBP 1,032 1,033 275.04 ETH $346.682
ETH/JPY 172,300 172,510 73.65 ETH $92.829
ETH/USD 1,260 1,260 17,166 ETH $21.637.028
ETH/UST 1,833 1,833 5,499 ETH $6.930.870
ETH/UST 1,259 1,259 4,763 ETH $6.003.816
ETP/BTC 0.0000018 0.0000019 117,443 ETP $3.073
ETP/ETH 0.0000400 0.0000460 15,872 ETP $415
ETP/USD 0.026 0.027 41,659 ETP $1.090
EUR/UST 1.05 1.05 2,627,324 EUR $2.762.391
FCL/USD 0.015 0.016 62,823 FCL $949
FCL/UST 0.015 0.016 121,097 FCL $1.828
FET/USD 0.068 0.068 13,705 FET $935
FET/UST 0.068 0.068 18,088 FET $1.234
FIL/USD 4.51 4.51 11,284 FIL $50.908
FIL/UST 125.78 126.06 16,186 FIL $73.024
FIL/UST 4.51 4.51 10,385 FIL $46.851
FSN/BTC 0.0000071 0.0000146 1,889 FSN $515
FSN/ETH 0.000620 0.00210 118.69 FSN $32
FSN/USD 0.23 0.25 2,093 FSN $571
FTM/USD 0.25 0.25 825,213 FTM $207.630
FTM/UST 0.25 0.25 499,389 FTM $125.650
FTT/USD 1.24 1.80 2,536 FTT $3.471
FTT/UST 1.11 1.90 85,405 FTT $116.898
FTT/UST 38.69 39.00 375.27 FTT $514
FUN/BTC 0.0000003 0.0000003 69,310 FUN $452
FUN/ETH 0.0000087 0.0000088 216,861 FUN $1.416
FUN/USD 0.00653 0.00654 559.00 FUN $4
GBP/UST 1.22 1.22 95,981 GBP $117.015
GLM/BTC 0.0000066 0.0000067 21,204 GLM $4.732
GLM/ETH 0.000143 0.000146 95,877 GLM $21.396
GLM/USD 0.22 0.22 6.00 GLM $1
GMT/USD 0.84 0.85 285.64 GMT $89
GMT/UST 0.67 0.85 19.47 GMT $6
GNO/ETH 0.073 0.075 3.01 GNO $275
GNO/USD 90.54 90.75 9.55 GNO $873
GRT/USD 0.064 0.064 4,000 GRT $256
GRT/UST 0.064 0.064 26,431 GRT $1.690
GXT/USD 0.00111 0.00112 661,197 GXT $734
GXT/UST 0.00111 0.00112 83,281 GXT $92
JPY/UST 0.00730 0.00731 2,612,616 JPY $19.123
JST/BTC 0.0000013 0.0000013 147,709 JST $3.299
JST/USD 0.022 0.022 61,037 JST $1.363
JST/UST 0.022 0.022 55,953 JST $1.250
KNC/BTC 0.0000382 0.0000383 2,340 KNC $1.513
KNC/ETH 0.00250 0.00600 6.31 KNC $4
KNC/USD 0.65 0.65 1,903 KNC $1.230
KSM/USD 30.85 30.92 82.87 KSM $2.482
KSM/UST 30.82 30.90 73.56 KSM $2.203
KSM/UST 538.09 539.84 260.18 KSM $7.792
LEO/BTC 0.000222 0.000223 6,666 LEO $25.180
LEO/EOS 4.00 4.03 1,320 LEO $4.986
LEO/ETH 0.00299 0.00300 4,811 LEO $18.172
LEO/USD 3.78 3.78 142,063 LEO $536.602
LEO/UST 3.77 3.79 38,627 LEO $145.904
LEO/UST 2.10 2.12 26,308 LEO $99.371
LRC/BTC 0.0000092 0.0000093 95,755 LRC $23.998
LRC/ETH 0.000201 0.000207 251.56 LRC $63
LRC/USD 0.25 0.25 8,059 LRC $2.020
LTC/BTC 0.00471 0.00471 6,927 LTC $553.251
LTC/USD 79.99 80.03 61,452 LTC $4.907.804
LTC/UST 194.64 194.85 4,754 LTC $379.661
LTC/UST 79.98 79.99 11,459 LTC $915.189
LYM/BTC 0.0000003 0.0000011 1,998 LYM $2
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 12,668 LYM $14
LYM/USD 0.00112 0.00115 61,422 LYM $69
MAN/ETH 0.000169 0.00114 120.94 MAN $1
MAN/USD 0.10 0.11 18,880 MAN $130
MIOTA/BTC 0.0000126 0.0000126 62,881 MIOTA $13.443
MIOTA/ETH 0.000170 0.000170 8,688 MIOTA $1.857
MIOTA/EUR 0.25 0.25 79,556 MIOTA $17.008
MIOTA/GBP 0.22 0.22 44,419 MIOTA $9.496
MIOTA/JPY 35.39 35.42 383,528 MIOTA $81.993
MIOTA/USD 0.21 0.21 696,836 MIOTA $148.974
MIR/USD 0.13 0.13 122.81 MIR $16
MIR/UST 0.13 0.13 46.19 MIR $6
MKR/BTC 0.082 0.082 33.93 MKR $21.654
MKR/DAI 300.01 661.24 0.10 MKR $64
MKR/ETH 1.77 1.79 11.98 MKR $7.642
MKR/USD 635.47 636.50 37.76 MKR $24.096
MKR/UST 634.70 636.75 1.35 MKR $862
MLN/ETH 0.012 0.039 1.00 MLN $21
MLN/USD 21.30 21.33 125.23 MLN $2.667
NEO/BTC 0.000408 0.000409 561.71 NEO $3.888
NEO/ETH 0.00805 0.00828 46.78 NEO $324
NEO/EUR 9.74 9.75 1,157 NEO $8.010
NEO/GBP 8.35 8.37 2,018 NEO $13.969
NEO/JPY 1,363 1,365 604.65 NEO $4.185
NEO/USD 6.94 6.95 9,357 NEO $64.772
NEO/UST 6.92 6.94 978.55 NEO $6.774
NIO/ETH 0.0000028 0.0000193 1,500 NIO $41
NIO/USD 0.00161 0.00233 408,906 NIO $11.253
OKB/USD 7.14 113.47 5.48 OKB $116
OKB/UST 1.39 17.79 5.14 OKB $109
OMG/BTC 0.0000711 0.0000711 12,224 OMG $14.758
OMG/DAI 0.51 1.00 6.00 OMG $7
OMG/ETH 0.000956 0.000959 478.47 OMG $578
OMG/USD 1.21 1.21 32,202 OMG $38.877
ONE/USD 0.014 0.014 0.000100 ONE -
ONE/UST 0.014 0.014 0.000100 ONE -
OXY/USD 0.025 0.025 36,236 OXY $838
OXY/UST 0.023 0.028 22,392 OXY $518
PAX/USD 1.00 1.00 10.49 PAX $10
PAX/UST 1.00 1.00 109.75 PAX $110
PAX/UST 1.00 1.00 78,644 PAX $78.607
PLU/USD 8.62 8.76 202.39 PLU $1.780
PNK/ETH 0.0000150 0.0000346 1,151,024 PNK $26.414
PNK/USD 0.023 0.023 921,861 PNK $21.155
QTUM/BTC 0.000128 0.000134 16.98 QTUM $37
QTUM/ETH 0.00918 0.00944 51.88 QTUM $113
QTUM/USD 2.17 2.18 203.69 QTUM $443
RBT/BTC 1.00 1.00 0.023 RBT $389
RBT/USD 16,878 16,999 0.055 RBT $933
RCN/BTC 0.0000073 0.0000077 11,005 RCN $23
RCN/ETH 0.000223 0.000750 2,252 RCN $5
RCN/USD 0.12 0.15 16,770 RCN $35
REP/BTC 0.000244 0.000276 772.95 REP $4.451
REP/ETH 0.048 0.074 60.45 REP $348
REP/USD 5.66 5.68 128.13 REP $738
REQ/BTC 0.0000011 0.0000015 5,932 REQ $571
REQ/ETH 0.0000215 0.0000976 11,608 REQ $1.118
REQ/USD 0.095 0.096 1,273,865 REQ $122.636
RLC/BTC 0.0000264 0.0000409 5,651 RLC $5.987
RLC/ETH 0.00187 0.00279 33.06 RLC $35
RLC/USD 0.98 1.26 4,903 RLC $5.194
RLY/USD 0.00939 0.00998 3,536 RLY $36
RLY/UST 0.00940 0.00999 3,253 RLY $33
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $57
SCR/USD 0.00175 0.00200 100,000 SCR $7.370
SNT/BTC 0.0000019 0.0000019 400.00 SNT $9
SNT/ETH 0.0000867 0.0000883 8,913 SNT $210
SNT/USD 0.023 0.023 32,995 SNT $776
SNX/USD 1.88 1.88 6,757 SNX $12.774
SNX/UST 17.55 17.57 2,239 SNX $4.232
SNX/UST 1.88 1.88 9,159 SNX $17.315
SOL/BTC 0.000821 0.000822 6,096 SOL $84.941
SOL/USD 13.94 13.96 70,091 SOL $976.664
SOL/UST 13.94 13.95 26,966 SOL $375.754
SOL/UST 18.91 18.94 9,560 SOL $133.208
SRM/USD 0.19 0.35 2.00 SRM $1
SRM/UST 0.051 0.35 6.96 SRM $2
SUN/USD 0.00555 0.00557 5,657,180 SUN $31.800
SUN/UST 0.00555 0.00557 4,030,604 SUN $22.657
SWM/ETH 0.0000641 0.000280 525.00 SWM $1
SWM/USD 0.051 0.064 2,225 SWM $4
TNB/BTC 0.0000001 0.0000002 1,474,043 TNB $896
TNB/ETH 0.0000068 0.0000075 1,639,024 TNB $996
TNB/USD 0.00183 0.00220 2,132,552 TNB $1.296
TRX/BTC 0.0000031 0.0000031 670,955 TRX $35.815
TRX/ETH 0.0000423 0.0000424 10,752 TRX $574
TRX/EUR 0.051 0.051 42,047 TRX $2.244
TRX/GBP 0.021 0.021 14,078 TRX $751
TRX/JPY 2.89 2.90 45,890 TRX $2.450
TRX/USD 0.053 0.053 705,650 TRX $37.667
TRX/UST 0.053 0.053 371,459 TRX $19.828
TRY/UST 0.053 0.054 0.59 TRY -
TSD/USD 1.00 1.00 26,242 TSD $26.218
TSD/UST 1.00 1.00 19,578 TSD $19.560
UNI/USD 6.16 6.17 23,927 UNI $147.446
UNI/UST 29.23 29.28 19,109 UNI $117.758
UNI/UST 6.16 6.16 59,404 UNI $366.065
UOS/BTC 0.0000121 0.0000123 25,002 UOS $5.194
UOS/USD 0.21 0.21 27,663 UOS $5.747
UST/USD 1.00 1.00 100,100,969 UST $55.025.734
UST/USD 1.00 1.00 10,012,369 UST $5.503.822
UTK/BTC 0.0000011 0.0000028 53,273 UTK $5.338
UTK/ETH 0.0000213 0.0000795 5,587 UTK $560
UTK/USD 0.10 0.10 9,164 UTK $918
VEE/BTC 0.0000001 0.0000001 5,252 VEE $11
VEE/ETH 0.0000030 0.0000047 5,700 VEE $11
VEE/USD 0.00201 0.00285 420,636 VEE $845
VET/BTC 0.0000011 0.0000011 228,388 VET $4.402
VET/ETH 0.0000200 0.0000477 5,792 VET $112
VET/USD 0.019 0.019 97,953 VET $1.888
VET/UST 0.019 0.019 60,130 VET $1.159
VRA/USD 0.00295 0.00295 807,837 VRA $2.383
VRA/UST 0.00293 0.00297 278,445 VRA $822
WAX/BTC 0.0000028 0.0000029 11,994 WAX $709
WAX/ETH 0.000190 0.000430 200.00 WAX $12
WAX/USD 0.059 0.060 32,358 WAX $1.912
WOO/USD 0.12 0.12 3,566 WOO $438
WOO/UST 0.12 0.12 170.00 WOO $21
WTC/ETH 0.00155 0.00356 10.00 WTC $2
WTC/USD 1.56 1.68 2,050 WTC $472
XCN/USD 0.039 0.039 963,500 XCN $37.313
XCN/UST 0.039 0.039 2,071,826 XCN $80.234
XLM/BTC 0.0000051 0.0000051 266,849 XLM $23.147
XLM/ETH 0.0000550 0.000125 19,001 XLM $1.648
XLM/EUR 0.072 0.072 186,137 XLM $16.146
XLM/GBP 0.065 0.065 511.89 XLM $44
XLM/JPY 4.43 4.45 7,793 XLM $676
XLM/USD 0.087 0.087 1,248,828 XLM $108.323
XLM/UST 0.087 0.087 362,027 XLM $31.402
XLM/UST 0.41 0.41 111,659 XLM $9.685
XMR/BTC 0.00849 0.00850 3,025 XMR $435.484
XMR/USD 144.26 144.40 3,609 XMR $519.543
XMR/UST 144.17 144.31 1,180 XMR $169.827
XMR/UST 238.64 239.02 183.62 XMR $26.434
XRA/ETH 0.0000233 0.0000490 472.00 XRA $3
XRA/USD 0.00647 0.00654 2,525 XRA $16
XRP/BTC 0.0000229 0.0000229 3,416,849 XRP $1.338.896
XRP/USD 0.39 0.39 8,928,623 XRP $3.498.692
XRP/UST 0.39 0.39 1,644,467 XRP $644.387
XRP/UST 0.57 0.57 395,457 XRP $154.960
XTZ/BTC 0.0000590 0.0000591 9,468 XTZ $9.518
XTZ/USD 1.00 1.00 17,714 XTZ $17.808
XTZ/UST 1.00 1.00 1,391 XTZ $1.399
XVG/BTC 0.0000004 0.0000004 209,263 XVG $528
XVG/ETH 0.0000137 0.0000346 1,548 XVG $4
XVG/EUR 0.00193 0.00287 4,967 XVG $13
XVG/GBP 0.00177 0.00263 4,967 XVG $13
XVG/JPY 0.19 0.27 1,830 XVG $5
XVG/USD 0.00254 0.00255 1,465,712 XVG $3.698
YFI/USD 7,083 7,094 12.67 YFI $90.087
YFI/UST 35,588 35,695 3.73 YFI $26.533
YFI/UST 7,073 7,090 3.63 YFI $25.827
ZCN/USD 0.26 0.27 19,398 ZCN $5.118
ZEC/BTC 0.00271 0.00271 487.11 ZEC $22.419
ZEC/USD 45.99 46.11 1,209 ZEC $55.638
ZIL/BTC 0.0000013 0.0000013 15,366 ZIL $349
ZIL/ETH 0.0000111 0.0000929 25,055 ZIL $569
ZIL/USD 0.023 0.023 38,318 ZIL $871
ZRX/BTC 0.0000112 0.0000113 14,585 ZRX $2.841
ZRX/DAI 0.15 0.41 80.00 ZRX $16
ZRX/ETH 0.000152 0.000152 2,761 ZRX $538
ZRX/USD 0.19 0.19 87,037 ZRX $16.951
1719 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14119 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్