1. సోర్సెస్
  2. coinbase

Coinbase
, Coinbase

www.coinbase.com/
చివరిగా నవీకరించబడింది 2022-12-05 22:04:00

మార్కెట్

పెయిర్ కొను అమ్ము వాల్యూమ్ (24 గంటలు) వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
USD/1INCH 2.07 - - -
USD/AAVE 0.016 - - -
USD/ABT 9.73 - - -
USD/ACH 104.80 - - -
USD/ADA 3.13 - - -
USD/AED 3.67 - - -
USD/AERGO 9.06 - - -
USD/AFN 87.95 - - -
USD/ALEPH 13.79 - - -
USD/ALGO 4.24 - - -
USD/ALICE 0.73 - - -
USD/ALL 110.17 - - -
USD/AMD 395.40 - - -
USD/AMP 286.12 - - -
USD/ANG 1.80 - - -
USD/ANKR 46.47 - - -
USD/AOA 505.20 - - -
USD/API3 0.69 - - -
USD/ARPA 35.40 - - -
USD/ARS 169.13 - - -
USD/AST 9.66 - - -
USD/ATOM 0.097 - - -
USD/AUCTION 0.19 - - -
USD/AUD 1.49 - - -
USD/AVAX 0.074 - - -
USD/AVT 0.71 - - -
USD/AWG 1.80 - - -
USD/AZN 1.70 - - -
USD/BADGER 0.38 - - -
USD/BAL 0.16 - - -
USD/BAM 1.85 - - -
USD/BAND 0.49 - - -
USD/BAT 4.33 - - -
USD/BBD 2.02 - - -
USD/BCH 0.00907 - - -
USD/BDT 103.12 - - -
USD/BGN 1.87 - - -
USD/BHD 0.38 - - -
USD/BIF 2,070 - - -
USD/BIT 3.32 - - -
USD/BLZ 15.38 - - -
USD/BMD 1.00 - - -
USD/BND 1.35 - - -
USD/BNT 2.64 - - -
USD/BOB 6.91 - - -
USD/BOND 0.25 - - -
USD/BRL 5.28 - - -
USD/BSD 1.00 - - -
USD/BSV 0.022 - - -
USD/BTC 0.0000589 - - -
USD/BTN 81.75 - - -
USD/BUSD 1.00 - - -
USD/BWP 12.87 - - -
USD/BYN 2.55 - - -
USD/BZD 2.01 - - -
USD/CAD 1.36 - - -
USD/CDF 2,054 - - -
USD/CELR 83.58 - - -
USD/CHF 0.94 - - -
USD/CHZ 6.17 - - -
USD/CLP 892.86 - - -
USD/CNY 6.96 - - -
USD/COMP 0.026 - - -
USD/COP 4,805 - - -
USD/COTI 13.51 - - -
USD/COVAL 103.84 - - -
USD/CRC 602.73 - - -
USD/CRO 14.67 - - -
USD/CRPT 12.96 - - -
USD/CRV 1.49 - - -
USD/CTSI 8.96 - - -
USD/CTX 0.45 - - -
USD/CVC 9.86 - - -
USD/CVE 104.80 - - -
USD/CZK 23.16 - - -
USD/DAI 1.00 - - -
USD/DAR 7.33 - - -
USD/DASH 0.022 - - -
USD/DDX 2.07 - - -
USD/DEXT 7.50 - - -
USD/DIA 2.98 - - -
USD/DJF 177.76 - - -
USD/DKK 7.09 - - -
USD/DNT 48.66 - - -
USD/DOGE 9.88 - - -
USD/DOP 54.70 - - -
USD/DOT 0.18 - - -
USD/DREP 3.20 - - -
USD/DZD 137.97 - - -
USD/EGP 24.57 - - -
USD/ELA 0.87 - - -
USD/ENJ 3.14 - - -
USD/EOS 1.08 - - -
USD/ERN 0.51 - - -
USD/ETB 53.38 - - -
USD/ETC 0.051 - - -
USD/ETH 0.000794 - - -
USD/EUR 0.95 - - -
USD/FARM 0.028 - - -
USD/FET 14.62 - - -
USD/FIDA 2.55 - - -
USD/FIL 0.22 - - -
USD/FIS 3.27 - - -
USD/FJD 2.21 - - -
USD/FKP 0.82 - - -
USD/FLOW 0.91 - - -
USD/GAL 0.66 - - -
USD/GALA 38.65 - - -
USD/GBP 0.82 - - -
USD/GBX 130.70 - - -
USD/GEL 2.69 - - -
USD/GHS 14.00 - - -
USD/GHST 0.96 - - -
USD/GIP 0.82 - - -
USD/GLM 4.49 - - -
USD/GMD 62.10 - - -
USD/GMT 2.55 - - -
USD/GNF 8,888 - - -
USD/GNO 0.011 - - -
USD/GRT 15.66 - - -
USD/GTC 0.56 - - -
USD/GTQ 7.85 - - -
USD/GUSD 1.00 - - -
USD/GYD 209.16 - - -
USD/HBAR 20.53 - - -
USD/HIGH 0.84 - - -
USD/HKD 7.77 - - -
USD/HNL 24.75 - - -
USD/HRK 7.20 - - -
USD/HTG 141.96 - - -
USD/HUF 393.75 - - -
USD/IDEX 20.45 - - -
USD/IDR 15,625 - - -
USD/ILS 3.40 - - -
USD/ILV 0.022 - - -
USD/IMP 0.82 - - -
USD/IMX 2.07 - - -
USD/INJ 0.61 - - -
USD/INR 81.90 - - -
USD/INV 0.020 - - -
USD/IOTX 36.60 - - -
USD/IQD 1,459 - - -
USD/ISK 141.95 - - -
USD/JMD 153.69 - - -
USD/JOD 0.71 - - -
USD/JPY 136.80 - - -
USD/KEEP 11.38 - - -
USD/KES 122.65 - - -
USD/KGS 84.45 - - -
USD/KHR 4,100 - - -
USD/KMF 466.22 - - -
USD/KNC 1.54 - - -
USD/KRL 3.43 - - -
USD/KRW 1,306 - - -
USD/KSM 0.032 - - -
USD/KWD 0.31 - - -
USD/KYD 0.83 - - -
USD/KZT 470.25 - - -
USD/LAK 17,241 - - -
USD/LBP 1,516 - - -
USD/LCX 25.84 - - -
USD/LINK 0.14 - - -
USD/LIT 1.20 - - -
USD/LKR 367.41 - - -
USD/LOOM 20.18 - - -
USD/LPT 0.13 - - -
USD/LQTY 1.64 - - -
USD/LRC 4.00 - - -
USD/LRD 154.00 - - -
USD/LSL 17.26 - - -
USD/LTC 0.012 - - -
USD/LYD 4.84 - - -
USD/MAD 10.53 - - -
USD/MANA 2.39 - - -
USD/MASK 0.28 - - -
USD/MATH 8.73 - - -
USD/MATIC 1.10 - - -
USD/MDL 19.55 - - -
USD/MDT 40.91 - - -
USD/MGA 2,194 - - -
USD/MIR 7.52 - - -
USD/MKD 58.35 - - -
USD/MKR 0.00157 - - -
USD/MLN 0.047 - - -
USD/MMK 2,099 - - -
USD/MNT 3,407 - - -
USD/MONA 0.00217 - - -
USD/MOP 7.99 - - -
USD/MTL 1.34 - - -
USD/MUR 43.65 - - -
USD/MUSD 0.99 - - -
USD/MUSE 0.14 - - -
USD/MVR 15.27 - - -
USD/MWK 1,026 - - -
USD/MXC 36.01 - - -
USD/MXN 19.74 - - -
USD/MYR 4.37 - - -
USD/MZN 63.84 - - -
USD/NAD 17.39 - - -
USD/NCT 133.33 - - -
USD/NEAR 0.58 - - -
USD/NEST 41.91 - - -
USD/NGN 444.54 - - -
USD/NIO 36.49 - - -
USD/NKN 12.06 - - -
USD/NMR 0.056 - - -
USD/NOK 9.95 - - -
USD/NPR 130.80 - - -
USD/NU 9.66 - - -
USD/NZD 1.58 - - -
USD/OCEAN 7.12 - - -
USD/OGN 9.56 - - -
USD/OMG 0.83 - - -
USD/OMR 0.38 - - -
USD/OP 0.98 - - -
USD/ORN 1.07 - - -
USD/OXT 12.04 - - -
USD/PAB 1.00 - - -
USD/PAX 1.00 - - -
USD/PEN 3.84 - - -
USD/PERP 2.01 - - -
USD/PGK 3.52 - - -
USD/PHP 55.96 - - -
USD/PKR 224.50 - - -
USD/PLA 4.83 - - -
USD/PLN 4.49 - - -
USD/PLU 0.11 - - -
USD/POLS 2.64 - - -
USD/POLY 4.62 - - -
USD/POND 114.68 - - -
USD/POWR 6.64 - - -
USD/PRO 2.52 - - -
USD/PRQ 12.48 - - -
USD/PUNDIX 2.59 - - -
USD/PYG 7,189 - - -
USD/QAR 3.64 - - -
USD/QNT 0.00794 - - -
USD/QSP 80.19 - - -
USD/QUICK 0.018 - - -
USD/RAD 0.61 - - -
USD/RARI 0.45 - - -
USD/REN 10.63 - - -
USD/REP 0.18 - - -
USD/REQ 10.47 - - -
USD/RGT 2.78 - - -
USD/RLC 0.95 - - -
USD/RLY 100.00 - - -
USD/RNDR 2.04 - - -
USD/RON 4.69 - - -
USD/ROSE 21.55 - - -
USD/RSD 111.77 - - -
USD/RUB 62.57 - - -
USD/RWF 1,082 - - -
USD/SAND 1.63 - - -
USD/SAR 3.76 - - -
USD/SBD 8.22 - - -
USD/SCR 14.31 - - -
USD/SEK 10.41 - - -
USD/SGD 1.36 - - -
USD/SHP 0.82 - - -
USD/SHPING 184.11 - - -
USD/SKL 36.97 - - -
USD/SLL 18,425 - - -
USD/SNT 43.54 - - -
USD/SNX 0.53 - - -
USD/SOL 0.072 - - -
USD/SOS 568.50 - - -
USD/SRD 31.96 - - -
USD/SSP 130.26 - - -
USD/STORJ 3.05 - - -
USD/STX 3.91 - - -
USD/SUKU 18.57 - - -
USD/SUPER 9.75 - - -
USD/SUSHI 0.71 - - -
USD/SVC 8.75 - - -
USD/SWFTC 872.60 - - -
USD/SYLO 441.89 - - -
USD/SYN 1.52 - - -
USD/SZL 17.26 - - -
USD/THB 35.01 - - -
USD/TIME 0.013 - - -
USD/TJS 10.07 - - -
USD/TMT 3.47 - - -
USD/TND 3.21 - - -
USD/TOP 2.34 - - -
USD/TRAC 5.33 - - -
USD/TRB 0.073 - - -
USD/TRIBE 4.94 - - -
USD/TRU 25.77 - - -
USD/TRY 18.64 - - -
USD/TTD 6.79 - - -
USD/TWD 30.58 - - -
USD/TZS 2,333 - - -
USD/UAH 37.18 - - -
USD/UGX 3,719 - - -
USD/UMA 0.59 - - -
USD/UNFI 0.21 - - -
USD/UNI 0.16 - - -
USD/UPI 526.41 - - -
USD/USDC 1.00 - - -
USD/USDT 1.00 - - -
USD/UST 44.76 - - -
USD/UYU 39.08 - - -
USD/UZS 11,290 - - -
USD/VEF 1,167,750 - - -
USD/VGX 2.32 - - -
USD/VND 23,810 - - -
USD/VUV 118.04 - - -
USD/WBTC 0.0000591 - - -
USD/WST 2.70 - - -
USD/XAF 625.19 - - -
USD/XAG 0.045 - - -
USD/XAU 0.000565 - - -
USD/XCD 2.70 - - -
USD/XCN 25.97 - - -
USD/XDR 0.75 - - -
USD/XLM 11.54 - - -
USD/XMON 0.0000617 - - -
USD/XOF 625.00 - - -
USD/XPD 0.000530 - - -
USD/XPF 113.85 - - -
USD/XPT 0.00100 - - -
USD/XRP 2.57 - - -
USD/XTZ 1.00 - - -
USD/XYO 233.64 - - -
USD/YER 17.33 - - -
USD/YFI 0.000141 - - -
USD/YFII 0.000598 - - -
USD/ZAR 17.42 - - -
USD/ZEC 0.022 - - -
USD/ZEN 0.093 - - -
USD/ZMW 17.19 - - -
USD/ZRX 5.24 - - -
1719 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14119 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్