1. సోర్సెస్
  2. coinbase-pro

Coinbase Pro
, Coinbase Pro

pro.coinbase.com
చివరిగా నవీకరించబడింది 2022-12-05 20:09:00

మార్కెట్

పెయిర్ కొను అమ్ము వాల్యూమ్ (24 గంటలు) వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD
1INCH/BTC 0.0000284 0.0000285 54,141 1INCH $26.288
1INCH/EUR 0.46 0.46 94,758 1INCH $46.009
1INCH/GBP 0.40 0.40 62,244 1INCH $30.222
1INCH/USD 0.48 0.48 2,594,848 1INCH $1.259.913
AAVE/BTC 0.00381 0.00381 646.20 AAVE $41.539
AAVE/EUR 61.40 61.46 1,019 AAVE $65.496
AAVE/GBP 52.92 52.99 1,225 AAVE $78.762
AAVE/USD 64.48 64.50 42,345 AAVE $2.722.042
ABT/USD 0.10 0.10 186,688 ABT $19.241
ACH/USD 0.00957 0.00957 26,375,394 ACH $252.948
ACH/USDT 0.00956 0.00957 127,978 ACH $1.227
ADA/BTC 0.0000187 0.0000188 231,915 ADA $73.790
ADA/ETH 0.000253 0.000254 98,822 ADA $31.443
ADA/EUR 0.30 0.30 3,200,355 ADA $1.018.282
ADA/GBP 0.26 0.26 495,082 ADA $157.524
ADA/USD 0.32 0.32 30,949,749 ADA $9.847.521
ADA/USDC 0.43 0.43 712,868 ADA $226.819
ADA/USDT 0.32 0.32 472,699 ADA $150.402
AERGO/USD 0.11 0.11 136,586 AERGO $15.467
ALEPH/USD 0.072 0.072 1,086,025 ALEPH $78.265
ALGO/BTC 0.0000138 0.0000139 281,066 ALGO $66.161
ALGO/EUR 0.22 0.22 858,905 ALGO $202.181
ALGO/GBP 0.19 0.19 692,127 ALGO $162.923
ALGO/USD 0.23 0.23 28,435,032 ALGO $6.693.449
ALICE/USD 1.35 1.36 84,265 ALICE $114.391
AMP/USD 0.00348 0.00349 76,579,663 AMP $272.868
ANKR/BTC 0.0000013 0.0000013 1,165,633 ANKR $25.256
ANKR/EUR 0.020 0.020 1,509,365 ANKR $32.704
ANKR/GBP 0.018 0.018 637,090 ANKR $13.804
ANKR/USD 0.021 0.021 15,011,626 ANKR $325.262
API3/USD 1.44 1.45 75,540 API3 $110.137
API3/USDT 1.44 1.44 7,654 API3 $11.160
ARPA/EUR 0.027 0.027 235,893 ARPA $6.643
ARPA/USD 0.028 0.028 641,105 ARPA $18.055
ARPA/USDT 0.028 0.028 99,058 ARPA $2.790
AST/USD 0.10 0.10 215,118 AST $22.032
ATOM/BTC 0.000603 0.000604 10,420 ATOM $106.691
ATOM/EUR 9.73 9.75 5,687 ATOM $58.226
ATOM/GBP 8.39 8.41 5,370 ATOM $54.987
ATOM/USD 10.22 10.22 584,147 ATOM $5.981.111
ATOM/USDT 10.22 10.24 5,086 ATOM $52.075
AUCTION/EUR 5.09 5.13 8,624 AUCTION $46.129
AUCTION/USD 5.35 5.37 49,770 AUCTION $266.227
AUCTION/USDT 5.34 5.37 5,902 AUCTION $31.568
AVAX/BTC 0.000800 0.000802 19,335 AVAX $263.497
AVAX/EUR 12.93 12.94 29,551 AVAX $402.716
AVAX/USD 13.59 13.60 531,647 AVAX $7.245.140
AVAX/USDT 13.56 13.58 12,819 AVAX $174.700
AVT/USD 1.41 1.42 18,076 AVT $25.487
BADGER/EUR 2.52 2.54 1,179 BADGER $3.124
BADGER/USD 2.65 2.66 9,339 BADGER $24.750
BADGER/USDT 2.64 2.66 213.68 BADGER $566
BAL/BTC 0.000363 0.000364 5,808 BAL $36.109
BAL/USD 6.15 6.17 17,483 BAL $108.697
BAND/BTC 0.000118 0.000119 44,476 BAND $89.244
BAND/EUR 1.91 1.92 31,847 BAND $63.903
BAND/GBP 1.65 1.65 29,348 BAND $58.890
BAND/USD 2.01 2.01 958,650 BAND $1.923.608
BAT/BTC 0.0000136 0.0000136 40,684 BAT $9.353
BAT/ETH 0.000183 0.000183 20,667 BAT $4.751
BAT/EUR 0.22 0.22 45,422 BAT $10.442
BAT/USD 0.23 0.23 878,104 BAT $201.875
BAT/USDC 0.38 0.38 135,018 BAT $31.040
BCH/BTC 0.00650 0.00651 1,130 BCH $124.690
BCH/EUR 104.84 104.98 522.56 BCH $57.671
BCH/GBP 90.20 90.56 127.76 BCH $14.100
BCH/USD 110.05 110.08 30,508 BCH $3.366.909
BIT/USD 0.30 0.30 24,294 BIT $7.209
BIT/USDT 0.30 0.30 3,419 BIT $1.014
BLZ/USD 0.065 0.065 913,045 BLZ $59.105
BNT/BTC 0.0000223 0.0000224 12,178 BNT $4.639
BNT/EUR 0.36 0.36 11,891 BNT $4.530
BNT/GBP 0.31 0.31 6,666 BNT $2.539
BNT/USD 0.38 0.38 96,806 BNT $36.875
BOND/USD 3.96 3.98 59,062 BOND $243.966
BOND/USDT 3.97 3.98 1,036 BOND $4.277
BTC/EUR 16,136 16,136 343.20 BTC $5.816.817
BTC/GBP 13,900 13,905 157.43 BTC $2.668.135
BTC/USD 16,934 16,935 32,888 BTC $557.404.455
BTC/USDC 19,791 19,799 230.26 BTC $3.902.558
BTC/USDT 16,935 16,938 1,872 BTC $31.734.337
BTC/UST 400,000 400,000 73.34 BTC $1.242.923
BUSD/USD 1.00 1.00 260,653 BUSD $260.609
BUSD/USDT 1.00 500.00 1.00 BUSD $1
CELR/USD 0.012 0.012 3,709,212 CELR $44.582
CHZ/EUR 0.15 0.15 2,452,503 CHZ $395.906
CHZ/GBP 0.13 0.13 1,130,326 CHZ $182.468
CHZ/USD 0.16 0.16 22,952,257 CHZ $3.705.165
CHZ/USDT 0.16 0.16 3,219,143 CHZ $519.664
COMP/BTC 0.00229 0.00230 696.92 COMP $26.783
COMP/USD 38.83 38.86 23,667 COMP $909.531
COTI/USD 0.073 0.073 2,119,670 COTI $153.308
COVAL/USD 0.00940 0.00945 7,798,592 COVAL $73.307
COVAL/USDT 0.00941 0.00980 58,852 COVAL $553
CRO/EUR 0.065 0.065 3,828,256 CRO $263.577
CRO/USD 0.068 0.068 74,405,211 CRO $5.122.823
CRO/USDT 0.068 0.068 5,560,788 CRO $382.862
CRPT/USD 0.078 0.079 543,312 CRPT $42.028
CRV/BTC 0.0000397 0.0000398 85,641 CRV $57.446
CRV/EUR 0.64 0.64 235,655 CRV $158.073
CRV/GBP 0.55 0.55 180,746 CRV $121.241
CRV/USD 0.67 0.67 4,177,279 CRV $2.802.036
CTSI/BTC 0.0000065 0.0000066 514,027 CTSI $57.443
CTSI/USD 0.11 0.11 1,780,780 CTSI $199.004
CTX/EUR 2.14 2.16 300.79 CTX $676
CTX/USD 2.25 2.26 7,855 CTX $17.662
CTX/USDT 2.23 2.30 258.28 CTX $581
CVC/USD 0.10 0.10 513,109 CVC $52.268
CVC/USDC 0.14 0.14 800,053 CVC $81.497
DAI/USD 1.00 1.00 789,010 DAI $789.708
DAI/USDC 1.00 1.00 54,365 DAI $54.413
DAR/USD 0.14 0.14 383,795 DAR $51.836
DASH/BTC 0.00277 0.00277 1,175 DASH $54.420
DASH/USD 46.93 46.97 15,369 DASH $711.562
DDX/EUR 0.46 0.48 857.18 DDX $414
DDX/USD 0.48 0.49 143,551 DDX $69.334
DDX/USDT 0.48 0.49 1,545 DDX $746
DEXT/USD 0.13 0.13 87,137 DEXT $11.598
DEXT/USDT 0.13 0.14 183.40 DEXT $24
DIA/EUR 0.32 0.32 3,459 DIA $1.157
DIA/USD 0.33 0.34 66,322 DIA $22.182
DIA/USDT 0.34 0.34 1,610 DIA $539
DNT/USD 0.021 0.021 5,028,761 DNT $104.079
DNT/USDC 0.045 0.045 568,922 DNT $11.775
DOGE/BTC 0.0000059 0.0000060 8,309,119 DOGE $842.547
DOGE/EUR 0.096 0.096 15,355,055 DOGE $1.557.007
DOGE/GBP 0.083 0.083 9,785,815 DOGE $992.284
DOGE/USD 0.10 0.10 477,194,675 DOGE $48.387.676
DOGE/USDT 0.10 0.10 12,015,086 DOGE $1.218.333
DOT/BTC 0.000323 0.000323 6,909 DOT $38.036
DOT/EUR 5.20 5.22 18,328 DOT $100.906
DOT/GBP 4.49 4.50 16,177 DOT $89.064
DOT/USD 5.47 5.47 708,156 DOT $3.898.805
DOT/USDT 5.46 5.47 27,137 DOT $149.404
DREP/USD 0.30 0.32 9,784 DREP $2.960
DREP/USDT 0.30 0.33 133.80 DREP $40
ELA/USD 1.15 1.15 4,754 ELA $5.448
ELA/USDT 1.15 1.15 1,332 ELA $1.527
ENJ/BTC 0.0000187 0.0000188 74,586 ENJ $23.672
ENJ/USD 0.32 0.32 924,229 ENJ $293.330
ENJ/USDT 0.32 0.32 2,875 ENJ $913
EOS/BTC 0.0000544 0.0000545 62,772 EOS $57.935
EOS/EUR 0.88 0.88 141,111 EOS $130.236
EOS/USD 0.92 0.92 1,357,242 EOS $1.252.641
ERN/EUR 1.85 1.87 321.50 ERN $41
ERN/USD 1.94 1.95 43,840 ERN $5.651
ERN/USDT 1.94 1.97 152.37 ERN $20
ETC/BTC 0.00114 0.00114 1,076 ETC $20.955
ETC/EUR 18.35 18.39 2,073 ETC $40.381
ETC/GBP 15.82 15.85 938.30 ETC $18.278
ETC/USD 19.28 19.29 64,099 ETC $1.248.633
ETH/BTC 0.074 0.074 2,677 ETH $3.363.684
ETH/DAI 1,255 1,256 25.09 ETH $31.533
ETH/EUR 1,196 1,196 4,038 ETH $5.073.383
ETH/GBP 1,030 1,031 1,254 ETH $1.575.587
ETH/USD 1,255 1,255 325,095 ETH $408.500.718
ETH/USDC 1,070 1,071 1,765 ETH $2.217.257
ETH/USDT 1,254 1,255 30,288 ETH $38.058.778
FARM/USD 36.08 36.11 26,263 FARM $947.511
FARM/USDT 36.00 36.19 461.54 FARM $16.652
FET/USD 0.068 0.068 25,909,666 FET $1.763.771
FET/USDT 0.068 0.068 1,055,789 FET $71.872
FIDA/EUR 0.37 0.37 6,745 FIDA $2.621
FIDA/USD 0.39 0.39 481,157 FIDA $186.979
FIDA/USDT 0.39 0.39 22,097 FIDA $8.587
FIL/BTC 0.000265 0.000265 15,099 FIL $67.927
FIL/EUR 4.27 4.28 4,769 FIL $21.454
FIL/GBP 3.68 3.69 9,379 FIL $42.193
FIL/USD 4.49 4.49 545,097 FIL $2.452.262
FIS/USD 0.30 0.31 30,461 FIS $9.371
FIS/USDT 0.30 0.31 249.00 FIS $77
FLOW/USD 1.09 1.10 956,316 FLOW $1.059.749
FLOW/USDT 1.10 1.10 32,172 FLOW $35.652
GAL/USD 1.50 1.50 226,975 GAL $339.520
GAL/USDT 1.50 1.50 1,670 GAL $2.498
GALA/EUR 0.024 0.025 2,359,301 GALA $37.631
GALA/USD 0.026 0.026 218,599,561 GALA $3.486.704
GALA/USDT 0.026 0.026 42,728,284 GALA $681.524
GLM/USD 0.22 0.22 73,529 GLM $16.416
GLM/USDC 0.44 0.44 87,279 GLM $19.486
GMT/USD 0.39 0.39 229,631 GMT $70.359
GMT/USDT 0.39 0.39 18,696 GMT $5.729
GNO/USD 90.17 90.59 112.02 GNO $10.231
GNO/USDT 90.05 91.47 0.56 GNO $51
GRT/BTC 0.0000038 0.0000038 167,689 GRT $10.676
GRT/EUR 0.061 0.061 2,061,085 GRT $131.224
GRT/GBP 0.052 0.052 349,390 GRT $22.245
GRT/USD 0.064 0.064 14,806,413 GRT $942.688
GTC/USD 1.75 1.76 60,085 GTC $106.737
GUSD/USD 1.00 1.00 32,586 GUSD $32.573
HBAR/USD 0.049 0.049 11,974,850 HBAR $579.376
HBAR/USDT 0.049 0.049 451,842 HBAR $21.861
HIGH/USD 1.19 1.19 55,992 HIGH $66.575
IDEX/USD 0.048 0.049 3,074,521 IDEX $148.818
IDEX/USDT 0.048 0.049 73,271 IDEX $3.547
ILV/USD 45.09 45.12 11,353 ILV $539.826
IMX/USD 0.48 0.48 1,570,591 IMX $761.255
IMX/USDT 0.48 0.48 21,638 IMX $10.488
INJ/USD 1.62 1.62 45,304 INJ $73.325
INV/USD 50.66 51.04 3,425 INV $173.493
IOTX/BTC 0.0000047 0.0000054 1,983,789 IOTX $51.428
IOTX/EUR 0.026 0.026 21,074 IOTX $546
IOTX/USD 0.027 0.027 5,426,423 IOTX $140.677
IOTX/USDT 0.32 0.33 3,498,439 IOTX $90.695
KEEP/USD 0.088 0.088 807,439 KEEP $70.933
KNC/BTC 0.0000382 0.0000383 10,124 KNC $6.561
KNC/USD 0.65 0.65 542,299 KNC $351.422
KRL/EUR 0.28 0.29 385.80 KRL $112
KRL/USD 0.29 0.29 92,738 KRL $26.831
KRL/USDT 0.29 0.29 13,566 KRL $3.925
KSM/USD 30.57 30.60 1,698 KSM $50.494
KSM/USDT 30.47 30.51 81.32 KSM $2.418
LCX/EUR 0.037 0.038 22,611 LCX $884
LCX/USD 0.039 0.039 2,276,383 LCX $88.962
LCX/USDT 0.039 0.040 522,023 LCX $20.401
LINK/BTC 0.000425 0.000426 36,121 LINK $261.043
LINK/ETH 0.00574 0.00575 18,081 LINK $130.673
LINK/EUR 6.85 6.86 39,500 LINK $285.460
LINK/GBP 5.91 5.93 31,082 LINK $224.629
LINK/USD 7.19 7.19 2,262,201 LINK $16.348.715
LINK/USDT 7.18 7.20 6,234 LINK $45.055
LOOM/USD 0.049 0.049 3,135,276 LOOM $154.622
LOOM/USDC 0.047 0.047 1,924,615 LOOM $94.916
LPT/USD 7.46 7.48 9,851 LPT $73.081
LQTY/EUR 0.58 0.59 1,119 LQTY $683
LQTY/USD 0.61 0.61 97,785 LQTY $59.652
LQTY/USDT 0.61 0.61 2,696 LQTY $1.644
LRC/BTC 0.0000146 0.0000147 25,213 LRC $6.282
LRC/USD 0.25 0.25 5,487,582 LRC $1.367.345
LRC/USDT 0.25 0.25 177,989 LRC $44.350
LTC/BTC 0.00473 0.00474 11,325 LTC $906.496
LTC/EUR 76.40 76.44 12,035 LTC $963.280
LTC/GBP 65.78 65.84 2,640 LTC $211.313
LTC/USD 80.16 80.18 376,222 LTC $30.113.715
MANA/BTC 0.0000247 0.0000248 27,066 MANA $11.369
MANA/ETH 0.000334 0.000334 10,255 MANA $4.308
MANA/EUR 0.40 0.40 154,800 MANA $65.022
MANA/USD 0.42 0.42 6,841,610 MANA $2.873.760
MANA/USDC 0.81 0.81 50,635 MANA $21.269
MASK/EUR 3.39 3.41 72,465 MASK $258.387
MASK/GBP 2.92 2.92 84,634 MASK $301.779
MASK/USD 3.56 3.57 952,156 MASK $3.395.094
MASK/USDT 3.55 3.56 34,756 MASK $123.929
MATH/USD 0.11 0.12 2,008,267 MATH $229.170
MATH/USDT 0.11 0.12 53,840 MATH $6.144
MATIC/BTC 0.0000535 0.0000535 292,675 MATIC $265.494
MATIC/EUR 0.86 0.86 738,995 MATIC $670.364
MATIC/GBP 0.74 0.75 410,237 MATIC $372.138
MATIC/USD 0.91 0.91 33,936,902 MATIC $30.785.175
MATIC/USDT 0.91 0.91 712,338 MATIC $646.183
MDT/USD 0.024 0.024 6,501,384 MDT $157.861
MDT/USDT 0.024 0.024 757,986 MDT $18.405
MIR/BTC 0.0000078 0.0000078 13,779 MIR $1.814
MIR/EUR 0.13 0.13 30,352 MIR $3.995
MIR/GBP 0.11 0.11 2,404 MIR $316
MIR/USD 0.13 0.13 2,586,887 MIR $340.487
MKR/BTC 0.038 0.038 77.90 MKR $49.860
MKR/USD 637.45 637.73 1,849 MKR $1.183.736
MKR/USDC 491.00 524.99 3.69 MKR $2.360
MLN/USD 21.58 21.62 18,942 MLN $408.451
MONA/USD 456.46 459.22 461.79 MONA $1.134
MTL/USD 0.74 0.75 7,688 MTL $5.752
MUSD/USD 1.00 1.00 10,111 MUSD $10.203
MUSE/USD 7.02 7.11 44,547 MUSE $312.807
MXC/USD 0.028 0.028 1,533,065 MXC $42.307
NCT/EUR 0.00709 0.00713 411,139 NCT $3.067
NCT/USD 0.00746 0.00748 9,760,618 NCT $72.808
NCT/USDT 0.00745 0.00748 545,978 NCT $4.073
NEAR/USD 1.70 1.70 387,833 NEAR $659.883
NEAR/USDT 1.69 1.70 12,750 NEAR $21.694
NEST/USD 0.024 0.024 5,374,343 NEST $129.061
NEST/USDT 0.024 0.024 654,289 NEST $15.712
NKN/BTC 0.0000049 0.0000049 25,478 NKN $2.104
NKN/EUR 0.079 0.079 15,608 NKN $1.289
NKN/GBP 0.068 0.068 7,278 NKN $601
NKN/USD 0.083 0.083 1,841,346 NKN $152.097
NMR/BTC 0.00110 0.00111 25,915 NMR $497.603
NMR/EUR 17.95 18.06 35,222 NMR $676.308
NMR/GBP 15.49 15.82 106,465 NMR $2.044.252
NMR/USD 18.79 18.89 291,611 NMR $5.599.243
NU/BTC 0.0000061 0.0000061 313,956 NU $32.299
NU/EUR 0.098 0.10 39,470 NU $4.061
NU/GBP 0.083 0.089 8,327 NU $857
NU/USD 0.10 0.10 1,087,175 NU $111.847
OCEAN/USD 0.14 0.14 244,651 OCEAN $34.141
OGN/BTC 0.0000061 0.0000062 39,245 OGN $4.096
OGN/USD 0.10 0.10 798,950 OGN $83.382
OMG/BTC 0.0000708 0.0000709 8,720 OMG $10.486
OMG/EUR 1.14 1.14 22,381 OMG $26.912
OMG/GBP 0.98 0.99 32,919 OMG $39.585
OMG/USD 1.20 1.20 201,538 OMG $242.346
OP/USD 1.01 1.01 1,228,357 OP $1.267.822
OP/USDT 1.01 1.01 59,818 OP $61.740
ORN/BTC 0.0000577 0.0000580 463.10 ORN $465
ORN/USD 0.98 0.98 69,248 ORN $69.511
ORN/USDT 0.98 1.00 357.32 ORN $359
OXT/USD 0.082 0.082 752,833 OXT $62.433
PAX/USD 1.00 1.00 119,107 PAX $119.046
PAX/USDT 1.00 1.02 4,151 PAX $4.149
PERP/EUR 0.46 0.46 191,632 PERP $93.013
PERP/USD 0.49 0.49 4,386,806 PERP $2.129.229
PERP/USDT 0.48 0.49 428,992 PERP $208.220
PLA/USD 0.20 0.20 199,772 PLA $41.410
PLU/USD 8.86 8.90 4,327 PLU $38.177
POLS/USD 0.38 0.38 413,391 POLS $156.250
POLS/USDT 0.38 0.38 146,472 POLS $55.362
POLY/USD 0.21 0.22 170,208 POLY $36.277
POLY/USDT 0.21 0.22 2,279 POLY $486
POND/USD 0.00867 0.00868 10,432,690 POND $93.772
POND/USDT 0.00864 0.00869 360,956 POND $3.244
POWR/EUR 0.14 0.14 1,667 POWR $256
POWR/USD 0.15 0.15 132,780 POWR $20.423
POWR/USDT 0.15 0.15 2,511 POWR $386
PRO/USD 0.40 0.40 43,735 PRO $17.407
PRQ/USD 0.080 0.080 422,868 PRQ $33.773
PRQ/USDT 0.080 0.080 36,276 PRQ $2.897
PUNDIX/USD 0.39 0.39 5,112 PUNDIX $1.997
QNT/USD 123.31 123.41 41,909 QNT $5.170.918
QNT/USDT 123.34 123.49 1,008 QNT $124.422
QSP/USD 0.012 0.013 12,953,846 QSP $160.974
QSP/USDT 0.012 0.013 756,677 QSP $9.403
QUICK/USD 55.55 56.07 2,066 QUICK $114.513
RAD/BTC 0.0000969 0.0000974 25,461 RAD $41.752
RAD/EUR 1.57 1.57 14,364 RAD $23.554
RAD/GBP 1.35 1.35 14,711 RAD $24.123
RAD/USD 1.64 1.65 36,636 RAD $60.075
RAD/USDT 1.64 1.65 13,747 RAD $22.543
RARI/USD 2.20 2.21 37,266 RARI $81.852
REN/BTC 0.0000056 0.0000056 292,412 REN $27.725
REN/USD 0.094 0.094 10,647,696 REN $1.009.575
REP/BTC 0.000333 0.000334 681.91 REP $3.930
REP/USD 5.66 5.68 2,809 REP $16.186
REQ/BTC 0.0000056 0.0000056 850,149 REQ $80.717
REQ/EUR 0.090 0.090 1,130,321 REQ $107.317
REQ/GBP 0.077 0.077 785,485 REQ $74.577
REQ/USD 0.094 0.095 6,459,605 REQ $613.300
REQ/USDT 0.094 0.094 577,519 REQ $54.832
RGT/USD 1.36 1.37 163,133 RGT $58.402
RLC/BTC 0.0000619 0.0000621 6,883 RLC $7.245
RLC/USD 1.05 1.05 310,894 RLC $327.268
RLY/EUR 0.00940 0.00960 3,530,095 RLY $35.838
RLY/GBP 0.00810 0.00830 859,034 RLY $8.721
RLY/USD 0.00990 0.010 6,073,092 RLY $61.654
RLY/USDT 0.00990 0.010 1,502,315 RLY $15.251
RNDR/EUR 0.49 0.49 4,821 RNDR $2.458
RNDR/USD 0.51 0.51 1,130,689 RNDR $576.354
RNDR/USDT 0.51 0.51 70,192 RNDR $35.780
ROSE/USD 0.046 0.046 3,359,964 ROSE $155.229
ROSE/USDT 0.046 0.046 141,814 ROSE $6.552
SAND/USD 0.61 0.61 1,045,225 SAND $645.449
SAND/USDT 0.61 0.61 64,022 SAND $39.535
SHPING/EUR 0.00502 0.00517 70,587 SHPING $377
SHPING/USD 0.00534 0.00539 16,744,267 SHPING $89.437
SHPING/USDT 0.00533 0.00538 857,132 SHPING $4.578
SKL/BTC 0.0000016 0.0000016 38,737 SKL $1.064
SKL/EUR 0.026 0.026 131,216 SKL $3.603
SKL/GBP 0.022 0.022 242,641 SKL $6.662
SKL/USD 0.027 0.027 7,860,641 SKL $215.813
SNT/USD 0.023 0.023 83,644 SNT $1.961
SNX/BTC 0.000109 0.000109 67,925 SNX $125.687
SNX/EUR 1.76 1.77 45,364 SNX $83.941
SNX/GBP 1.52 1.52 27,618 SNX $51.104
SNX/USD 1.85 1.86 1,494,615 SNX $2.765.591
SOL/BTC 0.000809 0.000809 38,473 SOL $528.239
SOL/ETH 0.011 0.011 4,563 SOL $62.657
SOL/EUR 13.02 13.04 107,203 SOL $1.471.892
SOL/GBP 11.25 11.27 30,425 SOL $417.741
SOL/USD 13.70 13.71 1,373,546 SOL $18.858.734
SOL/USDT 13.68 13.69 125,462 SOL $1.722.590
STORJ/BTC 0.0000192 0.0000192 9,420 STORJ $3.058
STORJ/USD 0.32 0.32 188,650 STORJ $61.244
STX/USD 0.25 0.25 1,161,055 STX $291.317
STX/USDT 0.25 0.25 119,473 STX $29.977
SUKU/EUR 0.051 0.051 246,474 SUKU $13.126
SUKU/USD 0.053 0.053 795,170 SUKU $42.347
SUKU/USDT 0.053 0.053 5,537,243 SUKU $294.888
SUPER/USD 0.10 0.10 802,845 SUPER $81.639
SUPER/USDT 0.10 0.10 10,321 SUPER $1.050
SUSHI/BTC 0.0000816 0.0000817 64,657 SUSHI $89.265
SUSHI/ETH 0.00110 0.00110 3,174 SUSHI $4.382
SUSHI/EUR 1.32 1.32 116,398 SUSHI $160.697
SUSHI/GBP 1.13 1.14 33,931 SUSHI $46.845
SUSHI/USD 1.38 1.38 868,006 SUSHI $1.198.359
SWFTC/USD 0.00114 0.00115 16,763,912 SWFTC $19.068
SYLO/USD 0.00227 0.00229 18,124,125 SYLO $41.226
SYLO/USDT 0.00228 0.00230 2,077,013 SYLO $4.725
SYN/USD 0.65 0.66 246,690 SYN $161.033
TIME/USD 75.02 75.63 39,355 TIME $2.957.300
TIME/USDT 74.91 76.24 1,098 TIME $82.536
TRAC/EUR 0.18 0.18 3,828 TRAC $717
TRAC/USD 0.19 0.19 692,322 TRAC $129.714
TRAC/USDT 0.19 0.19 18,708 TRAC $3.505
TRB/BTC 0.000791 0.000794 543.50 TRB $7.307
TRB/USD 13.42 13.44 32,820 TRB $441.229
TRIBE/USD 0.25 0.25 336,642 TRIBE $72.014
TRU/BTC 0.0000023 0.0000023 24,023 TRU $922
TRU/EUR 0.037 0.037 2,616 TRU $100
TRU/USD 0.038 0.039 457,572 TRU $17.555
TRU/USDT 0.038 0.039 1,225 TRU $47
UMA/BTC 0.000100 0.000101 10,284 UMA $17.692
UMA/EUR 1.62 1.62 34,742 UMA $59.769
UMA/GBP 1.39 1.40 2,531 UMA $4.355
UMA/USD 1.70 1.70 50,370 UMA $86.655
UNFI/USD 4.70 4.71 19,310 UNFI $90.322
UNI/BTC 0.000364 0.000365 11,773 UNI $72.717
UNI/EUR 5.88 5.89 2,644 UNI $16.334
UNI/GBP 5.06 5.08 786.41 UNI $4.857
UNI/USD 6.17 6.17 843,766 UNI $5.211.762
UPI/USD 0.00829 0.00830 155,903,071 UPI $299.649
UPI/USDT 0.00813 0.00833 11,022,567 UPI $21.186
USDC/EUR 0.95 0.95 575,844 USDC $575.923
USDC/GBP 0.82 0.82 72,239 USDC $72.249
USDT/EUR 0.95 0.95 5,255,952 USDT $5.247.414
USDT/GBP 0.82 0.82 5,680,952 USDT $5.671.724
USDT/USD 1.00 1.00 58,510,943 USDT $58.415.893
USDT/USDC 1.00 1.00 479,197 USDT $478.419
UST/EUR 0.028 0.028 4,890,691 UST $2.535.606
UST/USD 0.032 0.033 373,897,094 UST $193.848.986
UST/USDT 0.029 0.032 58,623,211 UST $30.393.523
VGX/EUR 0.41 0.41 180,497 VGX $77.870
VGX/USD 0.43 0.43 1,722,406 VGX $743.081
VGX/USDT 0.43 0.43 43,548 VGX $18.788
WBTC/BTC 1.00 1.00 4.65 WBTC $78.895
WBTC/USD 16,876 16,890 4.45 WBTC $75.512
XCN/USD 0.038 0.039 795,101 XCN $30.793
XCN/USDT 0.038 0.038 1,556,465 XCN $60.280
XLM/BTC 0.0000051 0.0000051 325,741 XLM $28.129
XLM/EUR 0.082 0.082 966,667 XLM $83.475
XLM/USD 0.086 0.086 46,338,235 XLM $4.001.474
XLM/USDT 0.086 0.086 270,087 XLM $23.323
XRP/BTC 0.0000082 0.0000082 25,101,728 XRP $9.738.128
XRP/EUR 0.25 0.25 15,667,107 XRP $6.078.000
XRP/GBP 0.22 0.22 15,187,249 XRP $5.891.840
XRP/USD 0.30 0.30 250,825,323 XRP $97.306.812
XTZ/BTC 0.0000593 0.0000593 32,626 XTZ $32.820
XTZ/EUR 0.95 0.96 9,222 XTZ $9.277
XTZ/GBP 0.82 0.83 16,062 XTZ $16.158
XTZ/USD 1.00 1.01 786,427 XTZ $791.109
XYO/BTC 0.0000003 0.0000003 226,903 XYO $986
XYO/EUR 0.00413 0.00417 2,801,201 XYO $12.178
XYO/USD 0.00435 0.00436 26,376,966 XYO $114.675
XYO/USDT 0.00434 0.00438 211,810 XYO $921
YFI/BTC 0.42 0.42 20.82 YFI $147.900
YFI/USD 7,082 7,084 478.94 YFI $3.402.557
YFII/USD 1,454 1,459 9,066 YFII $13.190.261
ZEC/BTC 0.00271 0.00271 420.42 ZEC $19.274
ZEC/USD 45.89 45.92 18,103 ZEC $829.915
ZEC/USDC 54.06 54.36 614.72 ZEC $28.182
ZEN/BTC 0.000632 0.000635 42.44 ZEN $454
ZEN/USD 10.72 10.73 3,535 ZEN $37.814
ZEN/USDT 10.70 10.73 123.41 ZEN $1.320
ZRX/BTC 0.0000112 0.0000113 78,766 ZRX $15.338
ZRX/EUR 0.18 0.18 155,802 ZRX $30.339
ZRX/USD 0.19 0.19 1,010,782 ZRX $196.828
1719 క్రిప్టో కరెన్సీలు 156 కరెన్సీలు 54 సోర్సెస్ 14119 మార్కెట్


IP Geolocation by geoPlugin

వనరుల:   క్రిప్టో వాలెట్   బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్   ఉచిత బిట్‌కాయిన్