1. ذرائع
  2. bitfinex

Bitfinex
, Bitfinex

www.bitfinex.com/
آخری تازہ کاری 2019-12-16 02:02:00

مارکیٹ

جوڑی بولی آسک حجم 24h حجم 24h USD
AGI/BTC 0.0000022 0.0000039 521.59 AGI $9
AGI/ETH 0.000107 0.000236 404.60 AGI $7
AGI/USD 0.017 0.021 13,658 AGI $239
AID/BTC 0.0000011 0.0000015 669.90 AID $5
AID/ETH 0.0000470 0.0000700 1,856 AID $14
AID/USD 0.00672 0.011 32,766 AID $254
AMP/BTC 0.000146 0.000147 4,224 AMP $4.401
AMP/USD 1.04 1.05 341,268 AMP $355.591
AMP/UST 1.03 1.04 429,870 AMP $447.911
ANT/BTC 0.0000645 0.0000691 27.57 ANT $13
ANT/ETH 0.00320 0.00344 63.87 ANT $30
ANT/USD 0.44 0.49 53.22 ANT $25
AST/ETH 0.000143 0.000157 7,623 AST $157
AST/USD 0.017 0.049 367.26 AST $8
ATM/BTC 0.0000000 0.0000001 27,568 ATM $5
ATM/ETH 0.0000014 0.0000027 26,573 ATM $5
ATM/USD 0.000208 0.000270 26,520 ATM $5
AUC/BTC 0.0000001 0.0000018 1,495 AUC $3
AUC/ETH 0.0000143 0.0000350 24,464 AUC $49
AUC/USD 0.00220 0.00300 5,735 AUC $12
AVT/BTC 0.0000100 0.0000170 46.00 AVT $4
AVT/ETH 0.000650 0.000926 620.80 AVT $48
AVT/USD 0.088 0.13 974.10 AVT $75
BAT/BTC 0.0000260 0.0000262 12,401 BAT $2.245
BAT/ETH 0.00130 0.00132 476.24 BAT $86
BAT/USD 0.19 0.19 24,187 BAT $4.379
BBN/ETH 0.0000011 0.0000029 233,541 BBN $44
BBN/USD 0.000235 0.000398 199,620 BBN $38
BCH/BTC 0.051 0.070 48,451 BCH $9.998.164
BCH/ETH 1.54 2.26 2,339 BCH $482.606
BCH/USD 250.00 299.00 204,720 BCH $42.244.895
BCHSV/BTC 0.013 0.013 2,388 BCHSV $226.521
BCHSV/USD 93.42 93.50 802.69 BCHSV $76.148
BCI/BTC 0.0000037 0.0000048 1,713 BCI $55
BCI/USD 0.033 0.043 9,892 BCI $316
BFT/BTC 0.0000016 0.0000024 676.14 BFT $8
BFT/ETH 0.0000802 0.000129 408.30 BFT $5
BFT/USD 0.011 0.018 1,182 BFT $14
BNT/BTC 0.0000345 0.0000356 92.00 BNT $23
BNT/ETH 0.00164 0.00342 79.09 BNT $20
BNT/USD 0.23 0.37 871.93 BNT $220
BTC/EUR 6,409 6,409 217.39 BTC $1.538.464
BTC/GBP 5,338 5,338 33.61 BTC $237.890
BTC/JPY 779,930 779,950 51.04 BTC $361.189
BTC/USD 7,132 7,132 5,664 BTC $40.082.748
BTC/UST 7,096 7,096 347.33 BTC $2.458.086
BTG/BTC 0.000775 0.000779 1,596 BTG $8.752
BTG/USD 5.53 5.55 4,652 BTG $25.513
CBT/BTC 0.0000030 0.0000053 3,000 CBT $61
CBT/ETH 0.000114 0.000387 759.90 CBT $15
CBT/USD 0.021 0.040 977.00 CBT $20
CLO/BTC 0.0000001 0.0000001 244,774 CLO $159
CLO/USD 0.000619 0.00135 116,904 CLO $76
CND/BTC 0.0000010 0.0000013 443.90 CND $3
CND/ETH 0.0000383 0.000273 531.00 CND $4
CND/USD 0.00670 0.018 4,620 CND $34
CNN/ETH 0.0000003 0.0000003 119,412 CNN $5
CNN/USD 0.0000435 0.0000465 985,000 CNN $43
CTX/BTC 0.0000074 0.0000282 135.88 CTX $8
CTX/ETH 0.000526 0.00101 50.00 CTX $3
CTX/USD 0.052 0.15 129.69 CTX $7
DAI/BTC 0.000140 0.000148 17.99 DAI $18
DAI/ETH 0.00695 0.00716 64.97 DAI $65
DAI/USD 1.00 1.00 7,472 DAI $7.428
DASH/BTC 0.00706 0.00707 1,967 DASH $98.246
DASH/USD 50.29 50.36 1,570 DASH $78.406
DAT/BTC 0.0000022 0.0000023 391,928 DAT $6.146
DAT/ETH 0.000110 0.000119 270,926 DAT $4.248
DAT/USD 0.016 0.016 375,868 DAT $5.894
DGB/BTC 0.0000008 0.0000009 1,415,928 DGB $8.816
DGB/USD 0.00620 0.00738 9,073 DGB $56
DGX/ETH 0.32 0.32 4.29 DGX $195
DGX/USD 45.52 45.70 7.25 DGX $329
DTA/BTC 0.0000000 0.0000000 1,761,241 DTA $386
DTA/ETH 0.0000016 0.0000020 26,315 DTA $6
DTA/USD 0.000260 0.000599 296,019 DTA $65
DTH/BTC 0.0000003 0.0000004 2,597 DTH $6
DTH/ETH 0.0000191 0.0000239 9,414 DTH $23
DTH/USD 0.00210 0.00340 4,000 DTH $10
EDO/BTC 0.0000314 0.0000314 5,437 EDO $1.202
EDO/ETH 0.00153 0.00161 500.00 EDO $111
EDO/USD 0.22 0.22 14,465 EDO $3.197
ELF/BTC 0.0000077 0.0000099 92.75 ELF $5
ELF/ETH 0.000387 0.000404 919.89 ELF $51
ELF/USD 0.055 0.083 1,225 ELF $68
ENJ/ETH 0.000504 0.00150 225.21 ENJ $19
ENJ/USD 0.070 0.087 399.60 ENJ $35
EOS/BTC 0.000361 0.000361 328,197 EOS $834.959
EOS/ETH 0.018 0.018 2,146 EOS $5.460
EOS/EUR 2.31 2.31 9,605 EOS $24.435
EOS/GBP 1.92 1.92 460.51 EOS $1.172
EOS/JPY 281.08 281.10 10,427 EOS $26.526
EOS/USD 2.57 2.57 296,148 EOS $753.424
EOS/UST 2.56 2.56 349.12 EOS $888
ETC/BTC 0.000533 0.000534 1,293 ETC $4.888
ETC/USD 3.81 3.81 6,494 ETC $24.558
ETH/BTC 0.020 0.020 4,695 ETH $663.608
ETH/EUR 128.10 128.12 1,228 ETH $173.614
ETH/GBP 106.70 106.72 113.30 ETH $16.016
ETH/JPY 15,590 15,593 269.14 ETH $38.044
ETH/USD 142.56 142.58 14,425 ETH $2.039.061
ETH/UST 141.84 141.91 447.31 ETH $63.229
ETP/BTC 0.0000528 0.0000530 57,847 ETP $21.730
ETP/ETH 0.00264 0.00265 14,582 ETP $5.478
ETP/USD 0.38 0.38 1,951,725 ETP $733.163
FSN/BTC 0.0000330 0.000115 44.40 FSN $12
FSN/ETH 0.00170 0.00299 48.72 FSN $13
FSN/USD 0.24 0.31 146.10 FSN $39
FUN/BTC 0.0000005 0.0000005 15,641 FUN $53
FUN/ETH 0.0000244 0.0000246 1,697,887 FUN $5.802
FUN/USD 0.00351 0.00356 416,368 FUN $1.423
GEN/ETH 0.000250 0.000530 5,877 GEN $209
GEN/USD 0.045 0.089 85.66 GEN $3
GNO/ETH 0.084 0.089 0.78 GNO $10
GNO/USD 12.50 12.60 1.28 GNO $16
GNT/BTC 0.0000047 0.0000050 500.00 GNT $17
GNT/ETH 0.000233 0.000252 920.68 GNT $31
GNT/USD 0.033 0.037 7,696 GNT $257
GOT/ETH 0.00100 0.00191 2,299 GOT $325
GOT/EUR 0.13 0.18 286.59 GOT $41
GOT/USD 0.14 0.20 22.00 GOT $3
HOT_2/BTC 0.0000004 0.0000006 2,994 HOT_2 $7
HOT_2/ETH 0.0000160 0.0000270 4,100 HOT_2 $10
HOT_2/USD 0.00260 0.00554 3,505 HOT_2 $9
INT/ETH 0.000125 0.000169 4,766 INT $84
INT/USD 0.019 0.024 3,493 INT $62
KNC/BTC 0.0000304 0.0000310 44.58 KNC $10
KNC/ETH 0.00152 0.00156 139.00 KNC $30
KNC/USD 0.18 0.28 28.00 KNC $6
LEO/BTC 0.000123 0.000124 25,887 LEO $18.577
LEO/EOS 0.34 0.35 12.47 LEO $9
LEO/ETH 0.00608 0.00620 10.00 LEO $7
LEO/USD 0.88 0.88 226,313 LEO $162.408
LEO/UST 0.87 0.88 68,538 LEO $49.184
LRC/BTC 0.0000033 0.0000034 490.11 LRC $11
LRC/ETH 0.000165 0.000168 303.86 LRC $7
LRC/USD 0.021 0.035 9,990 LRC $234
LTC/BTC 0.00611 0.00611 2,619 LTC $113.130
LTC/USD 43.57 43.59 13,051 LTC $563.809
LTC/UST 43.36 43.41 160.90 LTC $6.951
LYM/BTC 0.0000004 0.0000010 22,514 LYM $57
LYM/ETH 0.0000012 0.0000440 2,999 LYM $8
LYM/USD 0.00280 0.00450 9,970 LYM $25
MAN/ETH 0.000580 0.00100 60.00 MAN $3
MAN/USD 0.051 0.13 4,444 MAN $226
MGO/ETH 0.0000026 0.000368 1,000 MGO $8
MGO/USD 0.00911 0.012 10,032 MGO $83
MIOTA/BTC 0.0000263 0.0000264 318,534 MIOTA $59.617
MIOTA/ETH 0.00131 0.00132 12,460 MIOTA $2.332
MIOTA/EUR 0.17 0.17 52,532 MIOTA $9.832
MIOTA/GBP 0.14 0.14 1,064 MIOTA $199
MIOTA/JPY 20.52 20.56 684.34 MIOTA $128
MIOTA/USD 0.19 0.19 860,568 MIOTA $161.066
MKR/BTC 0.068 0.069 8.66 MKR $4.143
MKR/DAI 490.00 501.96 0.50 MKR $241
MKR/ETH 3.44 3.46 89.46 MKR $42.806
MKR/USD 490.00 492.95 1.29 MKR $619
MLN/ETH 0.013 0.038 2.00 MLN $5
MLN/USD 1.34 3.90 0.10 MLN -
MTN/BTC 0.0000003 0.0000005 7,538 MTN $20
MTN/ETH 0.0000195 0.0000521 22,493 MTN $61
MTN/USD 0.00279 0.00340 5,600 MTN $15
NEC/BTC 0.0000095 0.0000160 330.92 NEC $27
NEC/ETH 0.000551 0.000727 438.58 NEC $36
NEC/USD 0.082 0.10 39,778 NEC $3.236
NEO/BTC 0.00125 0.00125 3,404 NEO $29.934
NEO/ETH 0.062 0.063 666.09 NEO $5.858
NEO/EUR 7.98 7.99 757.15 NEO $6.659
NEO/GBP 6.64 6.66 63.18 NEO $556
NEO/JPY 970.57 972.91 12.17 NEO $107
NEO/USD 8.87 8.90 37,541 NEO $330.160
NIO/ETH 0.0000085 0.0000151 2,994 NIO $12
NIO/USD 0.00149 0.00284 24,950 NIO $101
ODE/BTC 0.0000073 0.0000079 84.00 ODE $4
ODE/ETH 0.000309 0.000580 84.21 ODE $4
ODE/USD 0.049 0.057 10,971 ODE $535
OMG/BTC 0.0000984 0.0000986 5,166 OMG $3.597
OMG/DAI 0.43 1.64 4.29 OMG $3
OMG/ETH 0.00490 0.00493 100.00 OMG $70
OMG/USD 0.70 0.70 49,628 OMG $34.548
ORS/BTC 0.0000042 0.0000120 1,998 ORS $10
ORS/ETH 0.000226 0.000298 38,601 ORS $194
ORS/USD 0.040 0.041 62,479 ORS $314
PAI_2/BTC 0.0000010 0.0000029 5,531 PAI_2 $45
PAI_2/USD 0.011 0.019 2,602 PAI_2 $21
PAX/USD 1.00 1.01 518.74 PAX $518
PAX/UST 0.96 1.01 2.04 PAX $2
POA/BTC 0.0000019 0.0000043 0.68 POA -
POA/ETH 0.0000665 0.000190 306.00 POA $4
POA/USD 0.015 0.019 998.00 POA $13
QTUM/BTC 0.000243 0.000247 12.83 QTUM $22
QTUM/ETH 0.012 0.012 6.75 QTUM $12
QTUM/USD 1.73 1.75 1,369 QTUM $2.365
RBT/BTC 0.98 1.00 5.75 RBT $40.049
RBT/USD 7,000 7,799 0.10 RBT $696
RCN/BTC 0.0000059 0.0000063 798.40 RCN $34
RCN/ETH 0.000284 0.000312 798.40 RCN $34
RCN/USD 0.034 0.049 200.80 RCN $9
RDN/BTC 0.0000140 0.0000263 323.69 RDN $39
RDN/ETH 0.000772 0.00127 45.12 RDN $5
RDN/USD 0.12 0.14 245.19 RDN $30
REP/BTC 0.00139 0.00144 23.17 REP $228
REP/ETH 0.070 0.071 5.09 REP $50
REP/USD 10.00 11.69 5.08 REP $50
REQ/BTC 0.0000015 0.0000023 2,000 REQ $23
REQ/ETH 0.0000788 0.0000835 2,542 REQ $29
REQ/USD 0.011 0.017 427.00 REQ $5
RLC/BTC 0.0000637 0.0000650 338.94 RLC $154
RLC/ETH 0.00318 0.00340 54.62 RLC $25
RLC/USD 0.46 0.46 1,575 RLC $714
SAN/BTC 0.0000310 0.0000338 1,317 SAN $284
SAN/ETH 0.00150 0.00175 70.82 SAN $15
SAN/USD 0.21 0.24 994.91 SAN $215
SCR/ETH 0.0000094 0.0000128 778.00 SCR $4
SCR/USD 0.00175 0.00215 100,000 SCR $501
SEN/BTC 0.0000001 0.0000002 12,984 SEN $7
SEN/ETH 0.0000030 0.0000056 59,880 SEN $33
SEN/USD 0.000500 0.000590 8,402 SEN $5
SNT/BTC 0.0000014 0.0000015 1,273 SNT $13
SNT/ETH 0.0000715 0.0000720 2,812 SNT $29
SNT/USD 0.010 0.010 3,383 SNT $34
SPK/BTC 0.0000005 0.0000006 6,450 SPK $25
SPK/ETH 0.0000229 0.0000380 2,997 SPK $12
SPK/USD 0.00400 0.00468 26,201 SPK $101
SWM/ETH 0.000100 0.000183 231.77 SWM $3
SWM/USD 0.014 0.049 1,161 SWM $16
TKN/ETH 0.00145 0.00163 59.88 TKN $16
TKN/USD 0.20 0.34 60.00 TKN $16
TNB/BTC 0.0000003 0.0000003 1,477,149 TNB $2.716
TNB/ETH 0.0000126 0.0000138 1,255,539 TNB $2.309
TNB/USD 0.00181 0.00229 162,222 TNB $298
TRI/ETH 0.0000092 0.0000104 4,432 TRI $3
TRI/USD 0.000588 0.00470 28,328 TRI $19
TRX/BTC 0.0000020 0.0000020 3,797,572 TRX $52.250
TRX/ETH 0.0000978 0.0000981 1,003,746 TRX $13.810
TRX/EUR 0.013 0.013 1,304,341 TRX $17.946
TRX/GBP 0.010 0.010 2,960,570 TRX $40.734
TRX/JPY 1.53 1.53 81,206 TRX $1.117
TRX/USD 0.014 0.014 60,193,126 TRX $828.184
UFR/ETH 0.000134 0.000165 91,656 UFR $1.749
UFR/USD 0.019 0.023 85,270 UFR $1.627
UST/USD 1.00 1.00 1,689,282 UST $1.694.857
UTK/BTC 0.0000020 0.0000020 22,877 UTK $322
UTK/ETH 0.0000986 0.000101 98,944 UTK $1.393
UTK/USD 0.011 0.045 1,183 UTK $17
VEE/BTC 0.0000002 0.0000002 8,724 VEE $10
VEE/ETH 0.0000073 0.0000170 3,520 VEE $4
VEE/USD 0.00107 0.00157 54,860 VEE $65
VET/BTC 0.0000008 0.0000008 12,158,117 VET $67.180
VET/ETH 0.0000386 0.0000398 11,261 VET $62
VET/USD 0.00545 0.00632 185,268 VET $1.024
WAX/BTC 0.0000034 0.0000047 500.00 WAX $12
WAX/ETH 0.000160 0.000224 215.85 WAX $5
WAX/USD 0.024 0.035 2,620 WAX $63
WPR/BTC 0.0000009 0.0000017 46,521 WPR $326
WPR/ETH 0.0000479 0.0000767 4,211 WPR $30
WPR/USD 0.00662 0.011 11,791 WPR $83
WTC/ETH 0.00284 0.00500 0.10 WTC -
WTC/USD 0.40 0.89 62.51 WTC $28
XLM/BTC 0.0000072 0.0000072 45,677 XLM $2.273
XLM/ETH 0.000357 0.000361 2,334 XLM $116
XLM/EUR 0.046 0.046 2,684 XLM $134
XLM/GBP 0.038 0.038 1,484 XLM $74
XLM/JPY 5.59 5.61 2,380 XLM $118
XLM/USD 0.051 0.051 67,491 XLM $3.359
XMR/BTC 0.00711 0.00711 879.21 XMR $44.245
XMR/USD 50.64 50.72 1,039 XMR $52.306
XRA/ETH 0.0000230 0.0000499 6,462 XRA $24
XRA/USD 0.00400 0.00600 10,412 XRA $39
XRP/BTC 0.0000304 0.0000304 315,478 XRP $67.909
XRP/USD 0.22 0.22 4,332,923 XRP $932.690
XTZ/BTC 0.000235 0.000236 61,512 XTZ $101.949
XTZ/USD 1.68 1.68 117,931 XTZ $195.457
XVG/BTC 0.0000006 0.0000007 37,112 XVG $163
XVG/ETH 0.0000308 0.0000529 1,414 XVG $6
XVG/EUR 0.00375 0.00436 2,993 XVG $13
XVG/GBP 0.00313 0.00363 2,993 XVG $13
XVG/JPY 0.46 0.53 13,148 XVG $58
XVG/USD 0.00418 0.00485 45,125 XVG $198
ZEC/BTC 0.00462 0.00463 6,546 ZEC $213.691
ZEC/USD 32.96 33.01 6,712 ZEC $219.099
ZIL/BTC 0.0000009 0.0000013 1,469 ZIL $7
ZIL/ETH 0.0000398 0.0000697 10,039 ZIL $51
ZIL/USD 0.00710 0.00774 16,793 ZIL $85
ZRX/BTC 0.0000293 0.0000294 1,099 ZRX $228
ZRX/DAI 0.20 0.35 30.00 ZRX $6
ZRX/ETH 0.00146 0.00147 132.09 ZRX $27
ZRX/USD 0.21 0.21 44,216 ZRX $9.183
1179 کریپٹو کرنسیوں 156 کرنسیوں 54 ذرائع 8447 مارکیٹ


IP Geolocation by geoPlugin

حوالہ جات:   پرس   ویکیپیڈیا کان کنی   مفت بٹ کوائن  ویب ہوسٹنگ